CONTOH KERJA KURSUS GEOGRAFI PMR 2010 ( TAJUK KEDUA = MIGRASI DALAMAN PENDUDUK )

Oleh : Mohd Khamsuldin Bin Abdul Wahab

Batu Pahat , 20 Mac (SMKPS) – Di sini saya sertakan satu lagi tajuk kerja kursus Geografi iaitu Migrasi Dalaman Penduduk. Diharapkan semua pelajar berpuas hati dan dapat menggunakan bahan ini dengan sepenuhnya.

Sekolah Menengah Kebangsaan Penghulu Saad

Kampung Parit Raja Ahmad,

83500 Parit Sulong, Batu Pahat, Johor.

 

(Nombor 1) TAJUK :

MIGRASI DALAMAN PENDUDUK

DI KAMPUNG SELULUN,

PT KASSIM, BATU PAHAT

NAMA                        : MOHD KHAMSULDIN  BIN ABDUL WAHAB

KELAS                        : 3 MANTAP

SEKOLAH                 : SMK PENGHULU SAAD, PT RAJA

AHMAD 83500  PT SULONG, BT. PAHAT

NAMA GURU          : EN MAMAT

TARIKH HANTAR    : 28 MEI 2010

TANDATANGAN PELAJAR                                  TANDATANGAN GURU

­­­­­­­­­­­­­­

—————————-                         —————————

 

 

 

 

 

 

 

(Nombor 2) SENARAI KANDUNGAN

 

 

 

TAJUK                                                                                              HALAMAN

 

 

1)    Penghargaan

2)    Pendahuluan

3)    Objektif Kajian

4)    Kawasan Kajian

5)    Kaedah Kajian

6)    Hasil Kajian

7)    Rumusan

8)    Rujukan

9)    Lampiran

10) Bukti ( soal selidik dan temu bual )

 

 

 

(Nombor 3) PENGHARGAAN

 

Saya ingin mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada Pengetua SMK Penghulu Saad, Pn Hajah Salbiah Bt Hj. Maskan kerana telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kerja kursus ini. Tidak lupa juga kepada guru Geografi saya iaitu En. Mohd Khamsuldin Bin Abdul Wahab yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat sepanjang kajian ini dijalankan.

Ucapan terima kasih juga kepada kedua ibu bapa saya kerana memberikan sokongan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Banyak wang ringgit yang telah mereka habiskan demi memastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan jayanya.

Tidak lupa juga buat rakan-rakan saya iaitu Mustaffa Siraj dan Mamat yang telah banyak membantu saya ketika proses soal selidik dan temu bual dilakukan. Terima kasih juga kerana sudi meminjamkan basikal kepada saya.

Akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada penduduk kampung Selulun yang telah sudi memberikan kerjasama yang baik kepada saya semasa kajian ini dijalankan. Hanya Allah sahaja yang dapat jasa dan budi baik kalian semua.

 

 

(Nombor 4) PENDAHULUAN

 

Kajian kerja kursus ini perlu dilakukan kerana ia merupakan syarat untuk pensijilan Penilaian Menengah Rendah ( PMR ). Kami semua telah diberikan tajuk iaitu  Migrasi Dalaman Penduduk. Oleh itu, kami semua telah diarahkan oleh guru untuk membuat kajian ini di kampung sendiri memandangkan ia amat bersesuai dengan tajuk yang diberikan. Di kampung Selulun,  sememangnya terdapat migrasi yang berlaku di kampung ini disebabkan perkembangan sektor pekerjaan di kawasan sekitarnya.

Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini ialah bermula bulan Mac sehingga bulan Mei iaitu kira-kira 3 bulan. Setiap pelajar perlu menulis satu laporan yang lengkap tentang kajian yang telah dijalankan.

Saya berharap agar kajian dan laporan ini akan mendatangkan manfaat dan faedah khususnya kepada saya dan amnya kepada masyarakat di kawasan tempat  tinggal saya.

 

(Nombor 5) OBJEKTIF KAJIAN

 

Berikut adalah objektif-objektif kajian yang telah saya jalankan

1)    Mendefinisikan Konsep migrasi penduduk dengan tepat dan jelas

2)    Menyatakan Pola migrasi penduduk di kawasan kajian

3)    Menyatakan Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian.

4)    Menyatakan Kesan migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian.

5)    Mencadangkan Langkah untuk mengatasi kesan migrasi yang berlaku di kawasan kajian.

6)    Penerapan nilai dan unsur patriotisme terhadap penduduk  di Kg. Selulun mengenai kepentingan migrasi.

 

(Nombor 6) KAWASAN KAJIAN

 

Kajian ini telah dijalankan di Kampung Selulun Batu Pahat Johor. Lokasi kawasan kajian ini terletak kira-kira 15 kilometer dari Bandar  Batu Pahat dan kira-kira 11 km dari pekan  Parit Sulong. Biasanya tambang bas yang dikenakan untuk pengangkutan bas ke sekolah ialah RM 1.40 untuk perjalanan pergi dan balik yang mengambil masa 15 minit untuk sampai ke sekolah. Kawasan kampung saya mempunyai sebuah sekolah rendah iaitu SK Sri Tanjong yang mempunyai pelajar seramai 200 orang. Kampung saya juga mudah untuk dikunjungi kerana mempunyai sistem perhubungan dan pengangkutan yang sempurna.

Kampung Selulun mempunyai tanah  subur ( tanah pamah ) yang rata dan ini menggalakkan sebahagian besar penduduk terlibat dalam aktiviti pertanian. Kampung ini telah wujud sekitar tahun 1900 an yang lalu dan kini telah mempunyai kira-kira 1200 orang penduduk yang kebanyakannya terdiri daripada kaum Melayu. Pekerjaan utama penduduk ialah dalam sektor pertanian iaitu menanam kepala sawit dan sesetengahnya terlibat dengan sektor perkilangan, perniagaan dan profesional seperti menjadi guru dan pekerja swasta.

 

PETA KAJIAN

 

 

1)    Lukis Peta Daerah Batu Pahat

2)    Peta Pekan Parit Sulong

i)             Tajuk dan Bingkai  [1 m]

ii)            Arah mata angin dan petunjuk [ 1 m]

3)    Peta Kg. Selulun

( pelajar diminta melukis peta kawasan kajian tempat mereka membuat kajian tersebut ) = kena lukis sendiri dan lengkapkan dengan

iii)           Tajuk dan Bingkai  [1 m]

iv)           Arah mata angin dan petunjuk [ 1 m]

v)            Simbol Piawai [ 1 m ]

vi)           Kekemasan dan kesempurnaan peta [ 1 m ]

( peta perlu kemas dan cantik )

–       Perlu diwarnakan mengikut kesesuaian

 

(Nombor 7) KAEDAH KAJIAN

 

Sebelum memulakan kajian , saya telah mengenal pasti beberapa kaedah yang akan digunakan untuk memudahkan saya mencatat maklumat secara terperinci dan bersistematik. Oleh itu, saya telah menggunakan 4 kaedah untuk menjalankan kerja kursus ini. Berikut merupakan kaedah yang telah digunakan :-

1)    Pemerhatian             = saya telah membuat pemerhatian untuk mengenalpasti pola migrasi yang berlaku di kawasan kampung pt kassim

2)    Temu Bual                =  seterusnya saya telah menemu bual beberapa orang penduduk kampung untuk mengetahui pendapat dan pandangan mereka pola migrasi di kampung saya. Temu bual dijalankan kepada penduduk kampung yang telah lama menetap disitu kerana mereka lebih berpengalaman dan tahu tentang keadaan kawasan kampung.

3)    Soal Selidik               = saya juga telah menyediakan 20 borang soal selidik yang perlu diisi oleh penduduk kampung yang akan menjadi responden terhadap kajian yang akan dilakukan. ( borang soal selidik – sila rujuk lampiran )

4)    Rujukan                     = selain itu, saya juga membuat rujukan di perpustakaan dan melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan terutamanya tentang penerangan migrasu yang berlaku di Malaysia.

 

(Nombor8) DAPATAN KAJIAN

 

8.1  Konsep Migrasi Penduduk

 

Secara umum migrasi penduduk ialah penghijrahan seseorang yang melintasi sempadan, kawasan, negeri, negara atau sempadan antarabangsa. Merujuk kepada kajian ini migrasi yang dibincangkan ialah migrasi dalaman. Dalam konteks ini, migrasi ialah penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain.

8.2 Pola Migrasi Penduduk

Setelah kajian dijalankan, saya dapati terdapat beberapa pola migrasi yang sering berlaku di kampung saya. Berikut ialah pola migrasi yang wujud:

i) Migrasi luar bandar bandar

Ini ialah merupakan migrasi yang paling banyak berlaku di kawasan kampung saya.  Migrasi ini berlaku disebabkan oleh dia faktor iaitu tolakan dan tarikan. Faktor tolakan disebabkan kurangnya peluang pekerjaan dan pendapatan yang terhad, tidak lumayan dan tidak tetap. Manakala faktor tarikan pula ialah kerana kawasan bandar menyediakan peluang pekerjaan yang lebih baik sama ada di sektor awam dan swasta seperti perkilangan, pembinaan, perniagaan dan perkhidmatan.

ii) Migrasi Luar Bandar ke Luar Bandar

Migrasi ini juga berlaku di kawasan kampung saya. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh dasar kerajaan yang membuka rancangan pembangunan tanah seperti FELDA, KEJORA, KETENGAH dan KESEDAR telah menarik penduduk yang tidak mempunyai tanah di luar bandar untuk berhijrah ke rancangan pembangunan tanah ini. Keadaan ini telah menarik minat penduduk kawasan luar bandar yang lain berhijrah ke kampung saya.

8.3 Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Dalaman Penduduk di Kawasan Kajian

Migrasi dalaman yang berlaku di kawasan kampung saya ini disebabkan oleh beberapa faktor. Setelah menyemak borang soal selidik didapati faktor tersebut ialah :-

A (Migrasi Luar bandar ke Bandar)

i)  melanjutkan pelajaran

– kebanyakan pelajar yang telah menghabiskan persekolahan telah meninggalkan kampung untuk melanjutkan pelajaran ke bandar kerana di sana menawarkan banyak peluang pendidikan seperti ILP (institut latihan perindustrian), Giat Mara, universiti awam dan swasta serta kolej-kolej yang boleh memberikan masa depan kepada pelajar.

 

ii) peluang pekerjaan

– sememangnya migrasi luar bandar ini berlaku disebabkan oleh peluang pekerjaan yang lebih meluas di kawasan bandar. Sebagai contoh peluang kerja dalam sektor perindustrian, perniagaan, pembuatan dan lain-lain. Kadar upah yang tinggi juga menyebabkan penduduk di kampung saya berpindah ke kawasan bandar.

B (Migrasi Luar Bandar ke Luar Bandar)

iii) Governan

– pihak kerajaan telah memajukan kawasan kampung saya dengan adanya pembukaan tanah-tanah baru untuk kawasan pertanian seperti kelapa sawit di bawah agensi FELDA dan FELCRA. Keadaan ini menyebabkan terdapatnya penduduk dari kawasan luar bandar yang lain telah berpindah ke kawasan kampung saya untuk mencari peluang pekerjaan daripada sektor pertanian. Sebagai contoh, penduduk dari kampung Parit Ismail, Parit Ju dan kawasan sekitarnya.

 

iv) Ikut Keluarga / Perkahwinan

– daripada borang soal selidik yang telah dikaji saya mendapati terdapat beberapa buah keluarga yang datang ke kampung saya ini disebabkan kerana mengikut keluarga dan berkahwin dengan penduduk daripada kampung saya. Secara tidak langsung ini akan menyebabkan bilangan penduduk di kampung saya semakin bertambah secara semulajadi.

Penerapan Unsur Patriotisme

Saya sangat bersyukur kerana di kawasan kampung saya mempunyai penduduk yang hidup dalam keadaan aman, damai dan sentosa walau pun bilangan penduduk sering berubah disebabkan oleh faktor migrasi dalaman ini.

8.4 Kesan Migrasi Dalaman Penduduk di Kawasan Kajian

 

Kegiatan migrasi yang berlaku di kawasan kampung saya  sebenarnya telah memberi yang positif dan negatif di kawasan kampung saya. Antara kesan yang dapat dilihat ialah :-

A ( KESAN POSITIF )

1) Penduduk Bertambah

– Migrasi dalaman yang berlaku  ini telah menyebabkan bilangan penduduk di kampung saya telah meningkat walau pun terdapat penduduk yang telah berhijrah ke luar. Ini diseimbangkan oleh kemasukan penduduk disebabkan oleh faktor governan, ikut keluarga dan perkahwinan. Walau bagaimana pun penduduk di kampung saya masih stabil dan masih lagi ada kawasan yang belum dihuni  oleh penduduk.

 

2) Hasil Pertanian Bertambah

– migrasi yang berlaku ini telah menyebabkan hasil pertanian telah bertambah disebabkan oleh pertambahan penduduk dan pertambahan pembukaan kawasan pertanian. Keadaan ini telah menghasilkan lebih banyak jumlah pengeluaran terutamanya hasil kelapa sawit.

B ( KESAN NEGATIF )

3) Masalah Sosial

– Hal ini sebenarnya disebabkan oleh masalah yang ditimbulkan oleh pekerja asing yang di bawa oleh penduduk kampung untuk bekerja dalam sektor pertanian. Keadaan ini telah menyebabkan penduduk asing semakin bertambah di kawasan kampung saya. Mereka ini kadang kala telah menimbulkan masalah sosial seperti kes pecah rumah dan mengganggu anak gadis di kampung saya.

4) Persaingan Mendapatkan Peluang Pekerjaan / Penggangguran

kemasukan terlalu ramai penduduk di kalangan penduduk kawasan sekitar dan warga asing telah telah menyebabkan berlaku persaingan mendapatkan pekerjaan di kalangan penduduk kampung saya. Apabila berlakunya persaingan ini akan menyebabkan berlakunya masalah pengangguran.

5) Struktur Penduduk Berubah

– migrasi luar bandar ke bandar yan berlaku di kawasan kampung saya telah menyebabkan struktur penduduk berubah. Ini kerana kebanyakan penduduk yang berhijrah ialah golongan belia atau muda terutamanya lelaki. Keadaan ini  telah menyebabkan golongan muda semakin berkurangan dan golongan kanak-kanak serta tua terus bertambah. Keadaan ini telah menyukarkan penduduk untuk mengadakan aktiviti kerana kekurangan tenaga muda yang kuat.

 

Penerapan Unsur Patriotisme

Saya berharap walau pun penduduk kampung berusaha untuk meningkatkan taraf hidup, kemakmuran kampung  juga perlu dipelihara. Penduduk kampung perlulah saling bekerjasama untuk memastikan keadaan kampung sentiasa selamat untuk dihuni. Perlu wujudkan rukun tetangga untuk menjaga keselamatan kampung daripada sebarang masalah sosial daripada terus berlaku.

Walau bagai mana pun saya bersyukur kerana kampung saya masih lagi aman dan selamat untuk dihuni.

8.5 Cadangan Mengatasi Kesan Migrasi Dalaman Penduduk

( peringatan = cadangana perlu selari dengan Kesan Migrasi di tajuk 8.4)

 

Bagi memastikan keadaan kampung saya ini selamat daripada sebarang masalah beberapa tindakana boleh diambil. Antaranya ialah :-

1) Wujudkan Rukun Tetangga

– rukun tetangga ini perlu diwujudkan di kampung saya untuk memastikan kawasan kampung sentiasa selamat daripada masalah sosial seperti pecah rumah. Giliran bertugas dan jaga malam perlu di lakukan oleh penduduk kampung bagi memastikan keadaan kampung sentiasa terkawal terutamanya pada waktu malam.

2) Wujudkan Peluang Pekerjaan

– bagi mengatasi masalah pengangguran pihak kerajaan perlu menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk. Keadaan ini penting bagi mengatasi masalah sosial yang diwujudkan oleh mereka yang tidak mempunyai pekerjaan.

 

3) meningkatkan kemudahan kesihatan dan pendidikan

– pihak kerajaan atau AJK kampung perlulah memastikan kemudahan kesihatan dan pendidikan dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Keadaan ini sangat penting bagi memastikan golongan muda atau belia tidak berpindah atau meninggalkan kampung dan berhijrah  ke kawasan bandar.

Penerapan Unsur Patriotisme

 

Saya sebagai penduduk berasa amat bangga kerana melalui langkah-langkah yang dilakukan , masalah  dan kesan negatif lain dapat dikurangkan. Kita perlu sedar bahawa kampung ini merupakan tempat tinggal bagi saya sehingga saya menghembuskan nafas yang terakhir.

Justeru, saya amat mengharapkan agar semua individu mempunyai kesedaran yang tinggi untuk menjaga kampung ini daripada sebarang masalah yang dihadapi. Semangat kerjasama dan tolong menolong perlu ada dalam setiap diri penduduk kampung saya ini.

 

Bahan Grafik

 

– Pelajar boleh memilih untuk menggunakan dua bahan grafik  :-

i)             Jadual

ii)            Graf

iii)           Carta Pai

iv)           Peta  Aliran

– Bahan grafik boleh diletakkan di mana-mana aspek dapatan kajian yang sesuai

 

(Nombor 9) RUMUSAN

Migrasi ini sememangnya merupakan satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Apa yang penting migrasi ini perlu di kawal supaya ia tidak menimbulkan masalah kepada penduduk kampung. Sebagai contoh, kemasukan warga asing yang keterlaluan boleh menyebabkan berlakunya masalah sosial kepada penduduk kampung. Di samping itu, golongan belia digalakkan untuk tidak berpindah kerana mereka merupakan aset yang amat berharga untuk membangunkan kawasan kampung saya.

 

Diharapkan panduan ini dapat membantu pelajar menghasilkan kerja kursus yang bermutu.. teruskan usaha anda

-SMKPS-

Advertisements

About SMK PENGHULU SAAT

Sekolah Menengah Kebangsaan Penghulu Saat Kampung Parit Raja Ahmad, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, Johor. Kod Sekolah : JEA 0022 Lokasi Sekolah SMK. Penghulu Saad terletak di Mukim 18, pekan Parit Sulong. Jaraknya daripada Bandar Batu Pahat kira-kira 25 kilometer. Di kawasan pekan Parit Sulong terdapat 2 buah Sekolah Menengah iaitu SMK. Penghulu Saat terletak di belakang SMK. Dato’ Sulaiman. Sejarah Sekolah Tahun 1976 : Tn. Hj. Daud Bin Ibrahim Pengetua SM. Dato’ Sulaiman telah mencadangkan pembinaan Sek. Men. Ren. Parit Sulong sebagai Sekolah Menengah ke-2 selain daripada SM. Dato’ Sulaiman di kawasan Parit Sulong ini. Tahun 1977 : Perancangan pembinaan SMR ke-2 di Kg. Parit Raja Ahmad, Parit Sulong di atas tapak No. Lot Tanah: 011873 dengan keluasan 42539m². Tahun 1978 : Pembinaan SMR ke-2 dimulakan. Akhir tahun 1980: SMR ke-2 telah siap pembinaannya. 04 Januari 1981: SMR. Parit Sulong mula diasaskan. SMR. Parit Sulong ini adalah cawangan kepada SM. Dato’ Sulaiman. Pada ketika itu segala pentadbiran sekolah ini di bawah pengurusan Pengetua SM. Dato’ Sulaiman. SMR. Parit Sulong ketika itu terdiri daripada : Jumlah pelajar = 220 orang Jumlah guru = 13 orang Jumlah kakitangan = 3 orang Jumlah kelas = 7 buah Pelajar SMR. Parit Sulong datang dari 7 buah Sekolah Rendah berhampiran iaitu :  Sek. Keb. Seri Chantek  Sek. Keb. Seri Tiga Serangkai  Sek. Keb. Parit Sulong  Sek. Keb. Seri Maimon  Sek. Keb. Seri Laksana  SJK. (C) Parit Sulong  SJK. (C) Kangkar Senangar 15 Disember 1982 : Pentadbiran SMR. Parit Sulong dipisahkan daripada SM. Dato’ Sulaiman dan En. Abd. Rahim Bin Hamzah menjadi Pengetua pertama sekolah ini. Beliau berkhidmat hingga 15 Disember 1983. 26 Oktober 1995 : Nama sekolah ditukar menjadi SMK. Penghulu Saat. Permohonan pertukaran nama ini dilakukan semasa pentadbiran Pengetua Tn. Hj. Syed Ali Bin Syed Salim dan telah diluluskan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia (Unit Perancangan, Pembangunan dan Bekalan) pada 26 Oktober 1995. Nama sekolah ini, SMK. Penghulu Saat sebenarnya mengambil sempena nama seorang Penghulu ke VI Mukim Simpang Kiri iaitu MUHAMAD SAAD BIN KITAM. Muhamad Saat Bin Kitam merupakan seorang Penghulu yang paling banyak berjasa di kawasan pentadbirannya Mukim Simpang Kiri pada tahun 1917 – 1932. Hakcipta Terpelihara © 2009 SMK Penghulu Saat. SMK Penghulu Saat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, kehilangan atau kerosakan yang dialami dalam penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini.
This entry was posted in AKADEMIK SMKPS, KERJA KURSUS GEOGRAFI. Bookmark the permalink.

965 Responses to CONTOH KERJA KURSUS GEOGRAFI PMR 2010 ( TAJUK KEDUA = MIGRASI DALAMAN PENDUDUK )

 1. Fieyrma erma says:

  Akhirnya siap jgak…..smua nya atas info2 yg ad……thank you

 2. diyanaarif25 says:

  Mana nk cari soal selidik

 3. Aziana Azwani says:

  Thanks a lot..

 4. umi_ika says:

  terima kasih banyak2…… 🙂

 5. sangeetha kumar says:

  terima kasih.saya dapat bnyak info

 6. harun says:

  Sngat2 brguna…..thnxx 😀 boley la dpat band 6

 7. harun says:

  YEAH….sngat mmbntu…..agak2 dpat band 6 kott XD

 8. Neymar Malaysia says:

  thanks!!!!!! it helps a lot!

 9. Qamar says:

  Makasih bnyk2 ,, simple but bnyk mklumt

 10. thavanesh says:

  thank u very muchhhhhhhhhhhhhhh
  for the sample kerja kursus

 11. hansika says:

  10q for tiz example,it rocks 2 the max,and hope it helps me
  fingers crossed……

 12. ally xie lover'zstudent says:

  thanx a lot ,,, krnk leh mla bwatt krja kursus nhe … X pning kpla dha ,,, mga dpatt band5 ,! 🙂

 13. azwanieyy says:

  whahhah:D… love it so much, kan sng, hrap2 la dpat band 6 , amin 🙂

 14. MarNez says:

  Mudah lah ckit keje kami utk buat band5 niee..
  Hee 😀

 15. Marieyamin says:

  Thanks thanks thanks 🙂

 16. Liyana says:

  thankyou so much ! it helps me alot !

 17. Terima kasih banyak sbb kongsi ilmu.Syukur Ya Allah

 18. wan says:

  Terima kasih banyak banyak… moga smk penghulu saat akn menjadi sklh contoh buat sklh2 lain..

 19. Ruth says:

  Terima Kasih….

 20. NRO says:

  TERIMA KASIH! THANK YOU ! SYUKRAN!
  Contoh ni dah banyak memberi pertolongan kepada saya dalam menyiapkan evidens PBS . .
  Semoga jasamu akan dibalas :’D

 21. Nhishel1505 says:

  this kinda of help me!!!

 22. sarah umairah says:

  alhamdulilah..
  nak tanya kalau dia tanya ringkasan kajian kes dan rujukan nak tulis cam mana?

 23. ha says:

  lampiran?

 24. Aliah says:

  Thanks for this information. Thanks a lot. May God bless you always 🙂

 25. Umi Iqlima says:

  terima kasih. sangat membantu. 🙂

 26. dayang says:

  thanks…halalkan ape yg sya ambik..hehehe

 27. madiey says:

  thanks a lot…. mudah ckit nk buat assignment … moga2 la dpt band6

 28. rhk_1007 says:

  thanz ….
  this page helps me a l0t t0 finish my assingment … 🙂

 29. Z N Z says:

  tengah pening ni… hermm.. lampiran nak buat cemane?? borang soal selidik perlu letak ddekat bahagian lampiran ke??

 30. iwan says:

  terima kasih banyak2…….

 31. chiva rutraranee says:

  Thank you very much dude. U’ve help me a lot you know. Thank you. Sincerely chiva ranee:p

 32. Gabriel lai says:

  thanks man..you’re really a life saver!
  please post more dude…your awesome!!

 33. imiey says:

  Thanks a lot!!…

 34. kpop says:

  not nice it sucks…

 35. kpop says:

  walau……

 36. malathi says:

  Hey,thanks!dude ….keep in touch by posing alot of contoh kerja geo okayh ! cos i took apart of yours.. i mean the kursus that u post !!!!!!!!!!!!!! thank u so muchhhhhhhhhh .. may god bless u … and u might get my email add … when u check those coments ..so wat im try’na say is i wnt to noe more about kerja kursus if i got kerja kursus geo next time ….so maybe i can contact u through email…so afta u saw this coment pls send regard on my email so that i can contact u in email ! plsss and thanks !:D

 37. thiveya says:

  awesome!!!!!!!!!!!!!thanks a lot

 38. ZX says:

  ……terime ksih cg

 39. iven smesh says:

  tq..snang ckit keja..1 jam pown x smpai,,,hehehhe

 40. muhd amsyar says:

  thank you very much!

 41. Syuhadah says:

  terima kasih bnyak2 kerana mmberi panduan kepada saya untl melkukn kerja kursus geog ini.Thanks a lot….

 42. SHA says:

  PENING2…………………………..
  ….

 43. Akmal says:

  Good la cikgu ni

 44. Ry ;') says:

  Thanks but where is the rumusan . and how come you make it look so easy while I finished this thing in FOUR LONG WEEKS . oh well :’)

 45. aieman says:

  thank you…

 46. alhamdullillah….snang cket kja akuw…

 47. helmi says:

  mana rumusan punya jawapan

 48. nur_amira36@ymail.com says:

  thanz for this…now i can make my assignment…

 49. syazhus150111 says:

  Folio yang menarik

 50. luqman_owner says:

  tq…..for helping…akhir sudah siap k.kursus aku>>>>man terengganu

 51. erni cool says:

  fuhhhhh…cntekkk pnyeee…!!!!
  foliokuu udahh ciap…
  mse tuk brehat…
  thanx a lot yee…heheheh
  kamsahamida.. :p 🙂

 52. shady says:

  wei terima kasih x 10000000000000000000 !!!!

 53. hamba allah says:

  tq

 54. Aini Ruzaini says:

  nak tanye sket la.. mane dapat information semue ni ek?

 55. aina says:

  tq banyak2
  saya amat memerlukan contoh ini
  utk dicopy
  no,no,no
  utk dijadikan panduan
  thanks banyak2 ek sekolah…
  smk penghulu saat

 56. ain24 says:

  terima kaseh atas maklumat yg d k0ngsi..mnta d halalkan ye..maklumat yg sy ambik..tq~

 57. muhamad adib bin abdullah says:

  thankkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk……..bykkkk2……tanpa ang kerja krusus aq x siap laaaaa;;;;;hahahaha……

 58. haiqal says:

  borang soal selidik ni letak selepas ape

 59. syafieyqah says:

  tank you sesangat sangat ^^
  have a great day 😀

 60. CHARU says:

  I’m telling u …….the contoh folio that u gave is really wonderful……..
  dei, thanks a lot………………………without this i cant do my folio

  i’m a student from SMKSJ
  form 2

 61. bryann says:

  bidaaa . nda semat pun .

 62. daniel loke says:

  thanks,your folio give me so much idea!:)

 63. saudara seislammu says:

  alhamdulillah siap juga…tq for your helping..SEMOGA ALLAH MEMBALAS JASAMU INI………..

 64. nur sabrina binti andul rashid. says:

  terima kasih kerana memeberikan laporan ini

 65. rose says:

  thx to the whole team that upload this……
  it is very useful 4 me…………

 66. bryann says:

  susah mau buat . pacahh utak .

 67. abby james says:

  haha,,im not studend from this school,,but thank a lot,,for helping me finished my work,,,kamsahamida,,,

 68. kecek71 says:

  10’s a lot

 69. Motorkarisikapak says:

  Terima kasih bnyk2 !!
  😀

 70. T H A N K Y O U , S A Y A N G ! Y O U H E L P E D M E A L O T ! L O V E Y O U S A Y A N G ! M U A H H H . . .

 71. nisa says:

  Thanks a lot . sekarang jugak nak pergi buat folio 😀

 72. nisa says:

  Thank youu so much . sekarang jugak nak pergi buwat folio 😀

 73. UmarSpeed says:

  tq because you have help me to finish my folio in 4 day

 74. UmarSpeed says:

  TQ VERY MUCH BECAUSE HELP ME TO FINISH MYFOLIO IN 4 DAY

 75. Thank You says:

  Terima Kasih you Very banyak banyak!!! saya akan ingat website selama-lamanya untuk folio yang saya hadapi!!!

 76. park yoo chun says:

  tq

 77. kaka ZR says:

  tterima kasih…..ini sangat menbantu saya ..

 78. Che Wanie says:

  alhamdulillah , siap juga ! 🙂

  (gembira)

  sy dpt siap tajuk ni , dlm mase 2 ari je .
  terimas bnyak-2 ….

 79. aida natasya rosmanshah says:

  thanksssss
  ^-^
  ^_^

 80. nazatul98 says:

  sukur alhamdilillah. tq sbab folio ni dh bntu sya buat keja kursus. tambah2 laei sya yg x prnh bwat folio nie…

 81. dayu says:

  thanks yer…ringan beban sye nk mencri mklumat nie..

 82. nina yunaki says:

  bguz ar bnde alah niey ….
  xyh ssh2 nk pkir….

 83. emilyaizzety says:

  Thanks, I really appreciate it 🙂

 84. nuwairahihihi says:

  Oh ya, semoga kampung awak akan lebih OK in the future!!! 🙂

 85. yasmin says:

  thanx. .klau mcm nie sng ar nk bt. .thanx again kasik contoh folio geo 🙂

 86. M. Shahrezza Azrin A. k. A AjiN says:

  thanks la bro kasi aq contoh ni, klau x mampus kene tolak marks dgn cikgu. HANYA ALLAH SAHAJA YANG BOLEH BALAS JASA BAIK ANDA.

 87. moyy says:

  thanks bgi contoh kje kursus ! 😀
  appreciate it yaa..

 88. moyy says:

  thanks a lot , bgi contoh kje kursus ny 😀

 89. anas fikri says:

  Salam,

  Mekaseh bebanyak … Ahhh … leganya … dalam beberapa minit saya dah siapkan hampir seluruh folio geo saya atas bantuan contoh folio ni … gembira bebenor eden .. =D

 90. aishah says:

  ohhhh. at last, jumpa jugak website yg bg contoh. thanks a lot 🙂

 91. Pingback: kk 2010 « SUN SURIA

 92. boyzzz says:

  terima kasih bnyk2………

 93. mierah lee says:

  tnX yaW !!

 94. taca says:

  hey! thanx lol,, byk tlg taca uat kje kusus geo nih. pning eden nk bwat. haha. btw, urs is nice 🙂

 95. hamba Allah says:

  c0mfirm malam nie aQ x td0…

 96. alhamdulillah says:

  bnyk nyerr k0men……
  pening kepala aQ ………

  thnxx…… =)

 97. nana says:

  sye nk ucapkn time kasih bnyk222222 atas prtolongan awak….akhirnye ciap jugak folio geo sye nie……thank you…….xie xie….

 98. mahfuzahmuhamadamsor says:

  owh..thanks sesangat..x sangke adw gak blog mcm nie…senang keje aq…hehe,,,harap2 cikgu aq x tau…;)

 99. Isma Syazwie Ibrahim says:

  perrgggghhhh……. skejap jew da siap …. ty vm

 100. FLOWER says:

  TRIME KASIH SNGT2
  SEMOGA SEMUA KEMUDAHAN INI BIBALAS

 101. SITI NUR AIN says:

  TERIMA KASIHH KERANA TELAH MENOLONG SAYA !
  TQ VERY MUCH!!

 102. halinahussainkaknabep0p says:

  i’m from smk putrajaya presint 8 1 nk ckp thanks bebayak sbb byk bantu i when i bkk website nie….let’s berkenalan on fb…. (halina kakna hussain)

 103. halina says:

  hi namA saya HALINA. thanksssss bnyk2 bahan ini sngt brguna bg sya………………hehehhe….

 104. Mieyra says:

  thanxx…
  website ni mmg bergune
  skolah pun msti ade budak baik2 ni…hemmm

 105. kudendut says:

  ALHAMDULILLAH dan terima kasih sy ucpkn kpd yg tlh myiapkn laman ini .
  kamu tlh byk m’bntu plbagai pihk dengn kemudhan mmberi contoh foilio geografi ,
  untuk tdk mghmpakan cegu sy . sy akn buat ini sbg contoh dan pnduan semate . dn buknlah hye untuk ditiru BULAT .
  skli lg . terima kasih , mohon .
  segala ape yg tlh awk sume lakukn . akn terbalas oleh yg MAHA ESA . sesungguhnya .
  AAAMIIIN . YA RABBALALAMIN

 106. sylvester says:

  terima kasih =P

 107. ummi nabiela says:

  thanks for the information…without the infoemation maybe x kn siap..hehehe

 108. darshini says:

  thanks q for your folio.

 109. fuhh..TQ senang keja aku..

 110. imsyler3 says:

  trma ksh banyak6…..s..a..n…g…at…..pada awak..krna ..sblm nie kpla saya sagt srbt tapi skrg awk tlh m;lamatkan sya thank you very much

 111. syazwanie says:

  thanks…..bhn ini bnyk membantu saye menyiapkn kerja kursus ini….

 112. budakmalas says:

  sene je buat lw ade nie…..x pyah nk pikir bnyk….main copy paste je then edit ckit2…..hak3….

 113. fa chong says:

  toche

 114. athirah says:

  OMG…thank you sooooo much…senang siket nak buat folio..thanks

 115. syafa says:

  terima kasih ye..blog ni mmg berguna.he3.

 116. Irfan says:

  Thanks sangat!!!!!!!!!!……..
  @TO SMKPS@

 117. saimon says:

  thank u .

 118. Yasirah says:

  really gud deed dude,thnx so much..really helpful 4 me n all stdnt out there

 119. kaviarsan says:

  yooo…thanks very much coz this of urs realy helped me to finish my foliu…thanks again

 120. umarfarid says:

  ok best bagus …..x best bosan hehe…..

 121. npc says:

  omg thanks soooooo much!!!!!! Ive to do this in 2 days cos main dulu lol. last minute work. terima kasih banyak banyak x 1000000000000000000

 122. nabil says:

  terima kasih banyak-banyak ye

 123. nabil says:

  terima kasih banyak-banyak ye
  saya dh pening kepala buat folio tajuk ni. tp dgn bantuan cg saya dpt buat

 124. Sarah H says:

  Hey! Thanks so much, this is going to help me alot 😀

 125. FoxCrewx says:

  thx banyak2 :)))))))

 126. fara96 says:

  tjuk migrasi penduduk…

 127. fara96 says:

  cmne nk wat borg soal selidik bg tjok folio ni???

 128. amieza says:

  thankx ouhh ,,
  coz of this my work done ,, 🙂

 129. nomi says:

  palo atak den poning pandang eh !

 130. hamba allah says:

  selamat budjet aku…..

 131. Keroro (nickname) says:

  Thank You Very Much !!!!!!!!!!!♡

 132. zalinda says:

  thnx

 133. elmoyen says:

  OhhMyyGoshh 😉

  this is totally A-W-E-S-O-M-E

 134. Irfan says:

  Thank You So Much~~~~Muahhh….hehe
  Hasil daripada perkongsian maklumat ini…saya telah dapat menyiapkan kajian ini..Terima Kash sekali lagi..Moga2 ilmu kau sentiasa bertambah…

  Add me Facebook :- )

  mohdirfanmoktar@yahoo.com

 135. KAPEL 96 says:

  bagus……………………manan yang ajar………….burok punya pasal

 136. syeida says:

  mekaseh bebanyak owhhh…
  bende n mmg bnyk begune tok aq …
  tq!!!!!

 137. kapel says:

  nk kena hantar bau nk wat….thanks sbab bagi panduan dan jalan kerja yang ckup menarik…….salam mls nk berusaha…

 138. ayin says:

  alhamdulillah,,,
  tme kse bnyk2 kpde sume yg terlibat..
  dgn bntuan blog ni,, ayin dpt siapkan gk kaian geo yg mmnungkan kpale!!
  thanx a lot!!

 139. ejATy_Aj!D says:

  aR!gAT0 $uZA!mA$ !!!!!!!!!!!! 😛

 140. Gurl says:

  Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 141. riyaz says:

  100 !!!!!!!!!!!!!!!!! times terima kasih

 142. Thanks You so much 🙂
  With this site i done my works !
  Thanks again.

  -Facebook-
  -danial-baik@hotmail.com

 143. Nameless says:

  Borang Soal Selidik untuk migrasi xde kew ??

 144. anonymous says:

  I LOVE YOU

 145. faisal says:

  terimakasih banyak2..
  akhirnye folio saya siap juga..

 146. farhan says:

  knpe ak msok website korang arh ak bkan skolah cnie pon aduuh!! ape2 hal thank q u are the best ak sekolah kat smk pandan indah hahhah bhaha lol kelakar btol

 147. farhan says:

  wei semua orang bleh knl x sape ader facebook add sye ye farhan_tuner@yahoo.com n lagi for myspace farhan_AcetunerIdol@yahoo.com sye nk sngt kwan bru tidak lupa kepade website ini kerana telah menolong sye membuat keje rumah klu ader folio sejarah kuar kan hahhaha lol semua orang study tau wat keje biar rajin setakat copy ngn paste pmalas btol same ngan ak hahahha lol bye

 148. farhan says:

  terima kasih senang ckit keje sye

 149. Amirul Shazwan says:

  thnx bnyk2 !!!
  sebab ini la f0lio aku siap !!!!
  h00000oooooorrayyy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 150. zaki says:

  TQ……tapi saya x phm larr……dapatan kajian – pola migrasi penduduk 8.2 ???????

 151. AFQ says:

  ALHAMDULILAH TERIMA KASIH. ESKO SAYA KENA HANTAR BARU JUMPA. MALAM NI SURE TAK TIDOR.

 152. Harvin says:

  Thanks for your help and now i can finish my geografi project, thank u very much

 153. zarif says:

  thank le banyak2…..siap pun folio aq ni….thun depan wat lagi tau….senang kit aq nak buat kalu ade keje lagi…

 154. nomoridi6n1 says:

  tak bagus laaa bowok

 155. yana says:

  tankx 4 the infrmtion….bcoz of this i can do my flio easily….

 156. miza says:

  tq……
  krn mbantu sy……

 157. e.en says:

  thankyou for the folio!!! this folio is too best~~ huhuhuuu~~

 158. syasya says:

  tq…..;-D

 159. Budak Rajin Sedunia says:

  Semua yang tengok website ini mesti semuanya copy dan paste sebab korang semua pemalas.lol

 160. Babi says:

  Thx you noobie…………….

 161. Babi says:

  Thx you

 162. terima kasih banyak-banyak

 163. mimi says:

  thanks byk2

 164. AMY says:

  yes, thankyouu!
  siap akhirnya 😀

 165. che says:

  boleh tolong hantar folio nie x

 166. dayah says:

  tengs c0z tnjk contoh nie..
  skrg krgnye folio ak ta kne reject da
  huhu…

 167. SufShaf says:

  Thanks Gile-gile
  i appreciate your help
  i hope u continue doing this
  lol

 168. syeida says:

  aq pnye ah crek tah mane2…
  nseb bek qa jmpe web site n owh…
  tanx glerw2 ahh…
  aq doakn nseb die mmg bek tiap2 ari…
  amin…..haha

 169. Muiz says:

  Thanks for viewing this. Best website ever!!!!!

 170. shazuhaimie says:

  akhirnya aq jumpe gak!!!!thanks gile kt web site nie!!!!

 171. shiva says:

  thankzzzzzzzzz alootttttttt ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 😀 😀 😀

 172. shiva says:

  thankzzzzzzzzzzzzz alottttttttt khamsludin……………. 😀 😀

 173. fiera says:

  alhamdullillah…
  ciap gak..
  sronok seh….
  don’t jeoloues2 k..

 174. aina says:

  thankyou beb 😀
  because of you i’m finished my KGT ,
  again thnk you . you’re too nice ;D

 175. chin wai says:

  . is so happy … haha no need to think any think ..

 176. x siap lagi da……….

 177. sharif says:

  blh sya tanya macam mana nak buat lampiran 1 hingga lampiran 6?

 178. sharif says:

  blh sy tanya mcm mana nak buat semua lampiran??

 179. ratna says:

  10 xxxxxxxxx 4 your informetion

 180. ielah says:

  thnkz bnyk2……..

 181. zaki says:

  entah ape ape dah la pelik

 182. echah says:

  thankz yup..akhirnye siap pn folio aq

 183. eypa says:

  thnkz alot….

 184. najwa says:

  thankz a lot….sbb bg cnth cmne nk wat…kalau x pening saya nk krg karangan bnyk2…hehe

 185. meera says:

  thankz a lot
  for giving your folio
  may god bless you

 186. Idris says:

  thanx 4 yor information….

 187. ce'ah says:

  thanks ek tlg wt folio nie..cya lu…

 188. wawa says:

  thankzzzzz………….

 189. kebiey says:

  thankz a lot………. p, mcm mna nk buat bhn grafik tu ah… x da contoh ka???

 190. tina salleni says:

  10q co much.tis folio help me co much.may god bless u.

 191. 3 Sains 1 SEK MEN KEB DEWAN BETA says:

  kalu nk tahu saper namer saya, sek kelas 3 sains 1 cari la deh!!! sorry saya tak bagi copy kat korang…… hahaha… kadang2 memang kena pentingkan diri sikit………. good luck.

 192. Harmisha says:

  thanks arrr ko bantu sa bwt folio ney…pening2 sa bwt ney folio…ble knl ka…?nsib bek ko help sa…..thankzzzzzzzzzzzzzzz….

 193. hayatun syamila says:

  thanx 4 help

 194. lovebunny says:

  thanx byk2..btol2 dh mmbntu..

 195. ummie says:

  kt lam klas sy hmpir smue pkai yg nim.haha

 196. feenaz says:

  penilaian umum tu camne?

 197. muhammad hazim putra says:

  mekasih…………………..
  ciap jugak kerja khusus aq
  mekasih sekali agi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  😀
  hahahahhahaha

 198. mekasih…………………..
  ciap jugak kerja khusus aq
  mekasih sekali agi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  😀

 199. afiq says:

  bru siap kerja ksus ni…huuuuu penat la

 200. azie says:

  Thanx ur 4 this example folio…..u r the bez!

 201. ameerul_z says:

  pola migrasi penduduk utk bandar ke bandar x de ke….
  minggu dpn kene hantar ni….
  tolonglah saye………..

 202. teha says:

  thankz a lot…u da byk ban2 i..

 203. fr_ANdy89 says:

  thnks…for that GEO assignment…..

 204. sweet says:

  terima kasih byk2………
  akhirnye ciap pown krje kursus sya gn cpt…

 205. honeys says:

  thanks….

 206. fika says:

  Hi…. Blh knl?

 207. adi says:

  aku hensem….

 208. siti says:

  trima kasih banyak banyak.
  bhan nie bnyak membantu saya menyiapkn kerja.
  saya bnyk gunakan bahan di sini utk anduan.
  thanks again!!!
  hnya tuhan yg bleh bls jasa sesiapa yg membuat
  contoh folio nie…

 209. luqman says:

  thanks aa…kan bgus klu aku knal kau,bole threat kau ape2 ann…minum kopi ker..ahaha..ape2 pown..thanks a lot man…

 210. dd says:

  terima kasih kepada kamu….

 211. Dana says:

  Thank you who ever provided this. Really helped me a lot. 😀

 212. afiq says:

  thanks coz help me 2 finish for my work…………………………………………………………

 213. IQ says:

  thanks coz help for my work……………………………….

 214. iq says:

  thanks for help me………………………..

 215. afiq says:

  terima kasih kerna m’beri ksngan kpd sy utk m’buat krja krusus sy………………………

 216. daniel says:

  Lirik Lagu VIP – Iwan AF8

  Kau takkan percaya apa yang ku dengar
  Khabarnya kau dah kecewa
  Dengan diri ku yang tak luangkan masa
  Masa bercengkerama bersama mu

  Korus:
  Oh kasih kau perlu tahu
  Tiada yang penting selain cinta mu oh sayang
  Tiada yang ku sanjung hanya dirimu seorang

  Berikan aku peluang
  Untuk buktikan padamu oh oh…
  Kau VIP dihatiku
  Mungkin ku tak arif memahamkan cinta
  Ku sangka kau bisa faham
  Ku sedar cara ku tidak cukup mesra
  Masa bercengkerama bersama mu

  Oh kasih kau perlu tahu
  Tiada yang penting selain cinta mu oh sayang
  Tiada yang ku sanjung hanya diri mu seorang
  Berikan aku peluang
  Untuk buktikan padamu
  Kau VIP dihatiku 2x

  Walau tidak bersama engkau selalu di hatiku 3x

  Kasih kau perlu tahu
  Tiada yang penting selain cinta mu oh sayang
  Tiada yang ku sanjung hanya diri mu seorang
  Berikan aku peluang
  Untuk buktikan padamu
  Kau VIP dihatiku 2x

 217. daniel says:

  Terpegun ku melihat kamu
  Bergetar hatiku memandang mu
  Dan terus datang mencuba
  Adakah khayalku menjadi nyata

  Oh resah hati gelisah
  Ku takut tak diterima
  Rupanya kau juga sama
  Seperti aku merasa cinta

  Chorus
  Mungkin inikah yang dinamakan cinta
  Hati gembira rasa bila kau kata cinta
  Siang yang suram kini menjadi ceria
  Hati yang gelisah akhirnya kini menjadi bahagia

  Oh resah hati gelisah
  Ku takut tak diterima
  Rupanya kau juga sama
  Seperti aku yang merasakan cinta

  Ulang Chorus

  Sungguh susahnya aku mendekati mu
  Mengambil kesempatan untuk tunjukkan cintaku
  Rasa bahagia bila kau menerimaku
  Indah semuanya hilang semua resahku
  Kita berdua kini menjalin cinta
  Inilah cinta kita
  Akhirnya kini menjadi bahagia

  Inilah cintaku
  Inilah sayangku
  Inilah cinta

 218. daniel says:

  sye x tau nk ckp ape..tpi thanks bnyk2 la..h0000000000raaaaaaaaayyyyyy!!!!!!!!!!!…da siap!!!!

 219. daniel says:

  thanks bnyk2…siap jugak f0lio nie..

 220. rizwani razman says:

  metaceh ea…
  all of this make my work much more easier..
  i felt very happy now!
  yup , yup ,
  hoooray^^
  i can send this work as soon as possible.~~

 221. myra sharudin says:

  alhamdulillah….
  jmpe gk web site ni….
  klo ta msti kerja khusus aq ta siap….

 222. bagus lah migrasi nie boleh sya ambil contoh dari sini..untuk membuat .sya punya folio……..

 223. wan says:

  thanks

 224. disha says:

  terima ksih sy dah habiskan folio uni….

 225. disha says:

  thankzzzzzzz….. i finished my folio

 226. keko!! ^_^ says:

  urm… “_
  hahaha!thanks sbb hilangkan pening kepale saye ngan cth nih..tapi betul ker nih??sbb saye takut salah lah… =_=

 227. azfar.yezz says:

  cikgu, kalau lampiran kene buat no mukasurat ke x payah?
  saya confuse la sket
  pastu, kat muka hadapan kena buat angka giliran pmr ke x?

 228. lana says:

  tEngs shngt2..chekgu sye narx ahd nexh mybe eshowk dh kexh ciap..
  tengs a lot..

 229. Syatir Seven (fb name) says:

  salam…oit…thanx a lot..
  aq xtru smue eh…
  elok skit…
  hahaha…..

 230. SHIKIN says:

  eh.. rumusan skit jew erk?? tp tima ksih kat kkawn yg tlong

 231. nurul afifah says:

  thanks,,,contoh ni byk membantu sy,,tp knape bahan grafik tu xtnjuk contoh utk carta pai or jadual??????

 232. najwa says:

  tq sgt2…
  tp susah jugak nk bt….
  pening gue…

 233. matrix boyz says:

  thanx a lot…
  hehehehe

 234. asyarf says:

  aku x tau nk cakap apa
  thanks a lot

 235. hazim says:

  bnyk membantu tetapi masih blank agie

 236. KALAI VAANI says:

  thankz very much…
  folio geo saya pun sama cuma beza tempat je
  boleh tiru2 sikit….tak payah pening kepala……..
  ^_^

 237. kiruba says:

  thank you very much this very helpful to me………

 238. KIll_kennY says:

  Thanxzzzz
  dapat gak aq hari ni…

 239. lavender says:

  terimas …

 240. HAHAHA says:

  uiikk!!
  bgi la isi folio bnyak skit.
  otak kcreeemmm dh nie!
  hahaha

 241. faraelia says:

  OMG . thanks a lot !
  finally im finished this folio !

  ohh thanks again .
  😉

 242. dalila says:

  emmm sme cm sy wt…gud luck sume tok pmr ny

 243. dalila says:

  emmm sme r cm sy wt….korg da kne anta ke…sy ckgu nk smak esk..tp lom ciap…emmm time kseh ye sb da bg cnth ny…syukur…gud luck sume tok pmr ny

 244. coolpapa says:

  man thanks a lot.You are the man

 245. Alice says:

  Awesome! Finally finished ;D

 246. kienah says:

  tengss coz bnyak maklumat yg dpt melalui blog neyh .

  thank u so muchh !

  huhu 🙂

 247. suhaidee says:

  v gok banyak ckit. eleh ckit sangat

 248. Iffa says:

  thanz..!! moga hidup diberkati-Nya…baek cgt…

 249. Huda says:

  thanz ye…..dpat jgak sye siapkn kerja kursus nie…wlaupn siap last mnit….

 250. johan says:

  weyhhh thank you broo… aku last minit buat berguna gile bende ni… thx bro!!

 251. hera says:

  thank you for this examples (:

 252. nana says:

  thanks a lot yaw;

  u make my work more easier;

  😀

 253. hani... says:

  salam..wahhh…so goOd the web site…give me idea n help me how to doO folio…thankzzz a lot for ur hlping….!!!!!

 254. gewe mung la nih says:

  woooo..
  thx q so much kepd tuan nye folio nih…
  hoho…
  love u..muAHhhh!..
  ahahaahha
  thx again

 255. aiyna says:

  thanks ohh .
  bnyak maklumat .
  senang sikit kerja aiyna niy 😀

 256. leiya_eyjad says:

  trime kaseyh…
  hurm…rajen owg yg wat blog ny..
  skuang2nye ad jgk bhn rujukan…

 257. eyza mieza says:

  huhuhu folio ku tx siap ag ….
  heLp !!!!!!!!!!!!!!!!!! buLn 7 da nk kne anta .
  feninnnn ….!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 258. muhammad hazim says:

  tq der sbb wat dpt tolong aq

 259. muhammad hazim says:

  terimas berbayak der ini bnyk membantu aq thnx a lot

 260. nur aien says:

  terima kaseh banyakkkkkk……… cikit lagi nk ciap nih ..

 261. ahmad says:

  nk tanya,mmg setiap dapatan kajian kena ada penerapan unsur patriotisme.

 262. ainul says:

  alhamdulilah, akhirnye dpt jgk nk bwt keje kursus ny. thanks byk2 coz help. Supaye Allah je la dpt m’bls jasa anda. thanks again

 263. kech ( form 2) says:

  syukur alhamdulillah, fnally i found it,
  thanx a lot !!! (+_^)

 264. rashid says:

  terima kasih lah cikgu cikgu dah banyak tolong saya dlm menyiap kan folio ini moga2 cikgu akan terus membantu pelajar yg memerlukan bimbingan

 265. St!m says:

  salam..
  aku juz nk cakap mekaceh bnyk2 atas contoh yang ko wat..
  hanya Allah saja yg dpt m’bLz jase ko ..
  nk tnye skt ..
  kaLo aku tiru buLat2 x kant0i kerw ??
  Tolong jwb k ..

 266. mia.. says:

  thanks epp..
  snang ckit kja ak..
  xkan x thu nk wak brang soal selidik kot..
  klu nk tau col no nie epp..0145217814

 267. munkeytop says:

  baeqnyer spe yg buat niey..
  syabas..
  aq tiru spenuhnyer largh..

 268. Ching Ching says:

  SHIT. need borang selidik? like seriously? wtf am i suppose to write?

 269. insan says:

  salam….syukran atas pnduan nie…tp rujukan nk wt cmne????

 270. aiman says:

  belajar bodoh jugak

 271. sofea says:

  thanks tlg post panduan kerja nie…
  lau x ada..
  x tahu lah sya nak wat cam na..
  ma kc bnyk2…

 272. awang says:

  terima kasih la sebab sudah buat contoh folio geografi ne….
  dengan contoh folio ne saya boleh siap kan folio saya…….
  tapi macam mana maw buat borang soal selidik……

 273. yoyo says:

  thx babay

 274. ~ Pelajar Pintar~ says:

  adoi…. susahnya buat kerja kursus nie!!!! sudahlah lepas kerja kursus sejarah ni datang pula!! macam mana nak fokus untuk PMR tahun nie!! belajar pun tak da masa asyik kerja kursus je….

 275. azean says:

  thanx lot…fuh..bley gak siapkan…

 276. aiesyah says:

  thnkz a lot 4 helping…!
  nk tnyer ckit…
  lmpiran…nk wat cm ner..?

 277. Amira says:

  Boleh tak bagi tau kesan migrasi positif untuk luar bandar ke bandar
  tnks….

 278. anati says:

  saya tak faham soalan 8.5.boleh tak berikan contoh bagi soalan 8.5?

 279. hello C( : says:

  fuuh…..
  last minute wat keje nie…..
  slmt dpt jumpa web site nie…..
  siap un keje aq!
  x yah nak pikir pnjang nak wat mcm mn….
  thx!
  XD

 280. encore says:

  thnx 4 helping…:)
  tp rujukan cm ne ek?

 281. !1 says:

  TERIMA KASIH…
  BANYAK BANYAK…
  CIKGU SYE nk lpas cuti…
  slamt jmpe site ni…
  bahan ni banyak membantu!.!

 282. izzah says:

  wah. thank you so much bebeh! you had make my work easier. may god bless you 🙂

 283. rock may says:

  thnx so much……neee memudahkan aqwat keja kusus…
  tnhx x terhingga semoga anda lulus dlm PMR thun neeeeeee………..salam satu malaysia….heeee

 284. Andromedae says:

  Hai, I wanna thaks you a lot. fo giving me you kerja kursus to be revise! I got nothing to give you but I wanna make a friend with you. leave me an email. And I gonna reply your Email. If you wanna ask me for a phone number, you must ask it at Yahoo. But I no going to reply with live due to I at asrama. Before that, I from Muzaffar Syah Science Secondary School. Bye… May god bless you. Keep this hush hush, and I prefer if you call me Andromedae (silent ‘e’)…….

 285. bgus arr..nape laa skool sy x wat nih..tanks spew yg wat nih….jmput bkk web skola sy k….last tanks lg skali….jimat mase ak…..huahahaha…..

 286. MRSM AG STUDENT says:

  Thanks a lot kepada insan yang sudi berkongsi maklumat ini.
  terima kasih cikgu = )

 287. disya says:

  tq.ckg dah selamatkan masa depan saya….

 288. sharifah nadiah says:

  thankz a lot..gud luck!

 289. eyka says:

  nanti kalau ada soalan periksa jangan lupa lekat kat skrin nie….eheheheh……..

 290. sri says:

  TERIMA KASIH BANYAK UNTUK MENBRI SOKONGAN MORAL KEPADA KITA
  TERIMA KASIH BANYAK BANYAK

 291. NONO says:

  saye xnak berterima kasih bole
  sbb sye dh jumpe ni kt scribd dah,
  namun tahniah kerana tlh membahagiakn org laen

 292. ouh,, sgt berterima kasih kpd sesape yg bwat bndalah neyhh… jasa kamoo sgt saia hargai… terima kasih byk2(should i put this web site kat penghargaan??? hhhaa~)
  again, kamsamida, arigatou, syukran…(:

 293. nyda says:

  tengs beb….
  gua da tiru lu punye kje….
  mintak halal je la k…

 294. eyka says:

  thanks ar wei….senang kerja aku..

 295. mrsm student says:

  tq everrrrry much 2 who’s do this bende alah…
  rajin gilllerrr ko wat bende ie…
  ape2 pown tq sangt2…
  I LOVE YOU lorrrrr…..
  thanks gilllerrr….
  aq doakan kejayaan ko kt PMR nnti…
  trimas…

 296. azz says:

  thanx a lot.

 297. aleep says:

  terbaik la
  soalan pmr sebenar x da ka
  hahah
  kidding
  🙂

 298. pika says:

  thks a lot..:)

 299. insan says:

  thanx 4 this….dptlh lgkpkan f0lio!!!syukran jazilan!!

 300. aiman says:

  okey

 301. arul says:

  thankz .. leyh wt rjukan ..

 302. farah fakhriah says:

  mekasih lar kpd yg buat contoh nih..klaw x ntah la pe jd ngan keje kusus sy..anyway thanks a lot!;)

 303. miran says:

  thanx bnyx2..bnyx gak isi yg sya dpt..

 304. ayushmeeta rani kaur d/o mukesh sharma singh says:

  Cikgu bolehkah cikgu poskan contoh folio sejarah tingkatan 3 yang berkaitan dengan perayaan tahun baru cina. saya sangat perlukan nya segera . Tolong poskannya secepat yang mungkin. Please !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 305. DAYA AND JAY... says:

  thank you 4 your essiment………………

 306. Ctshuhada says:

  mkcih koz dh bn2 alda ciapkn folio geo…….korang batch95 dh ciap ker……???????CTSHUHADA95,GERIK PERAK…(ctshuhada80@yahoo.com.my)salam….

 307. Ctshuhada says:

  mkcih koz dh bn2 alda ciapkn folio geo…….korang batch95 dh ciap ker……???????CTSHUHADA95,GERIK PERAK…(ctshuhada80@yahoo.com.my)

 308. Ctshuhada says:

  mkcih koz dh bn2 alda ciapkn folio geo…….korang batch95 dh ciap ker……???????CTSHUHADA95,GERIK PERAK…(stshuhada80@yahoo.com.my)

 309. Ctshuhada says:

  mkcih koz dh bn2 alda ciapkn folio geo…….korang batch95 dh ciap ker……???????CTSHUHADA95,GERIK PERAK…

 310. nani says:

  tq 4 the examole
  4rm this i can do my folio better

 311. aida says:

  thankss kepada sape y buat blog nee………

 312. aida says:

  thankss sape y buat blog nee

 313. eiyda says:

  thank you so much..coz bwik contoh…

 314. daniel_arm900 says:

  trima kasih kpd smkps.
  bhn ini byk membantu saya.

 315. mia dasamik says:

  terima kasih cikgu…

 316. erm says:

  terima kasih kpd sesiapa yg mmbt blog nie….
  sye brsa gmbira krana dpt mrjuk di lman web nie..
  sye brsyukur pda Ilahi sye dpt jga mnyiapkan keja kursus geo nie,,,
  akhir sekli…
  terima ksih…

 317. amirul says:

  thank erk kpade cikgu yamg membantu kami serba cedikit untuk kerja kursus ini>>>>>>>>>one more thank

 318. Muhd Akmal says:

  Terima kasih banyak2 banyak info yg sy dpt

 319. finie...dakparit says:

  time kase r ckg….

 320. leya kuantan says:

  thanz yer..pas ny leh tros wat..huhu…thanz…………….

 321. Manifesto 40th says:

  thnks 4 da help…
  im glad 4 dis FOLIO GUIDE…..(i search it evrywhere in da web)..
  i hope u r along de blessed people by The One..(Allah swt)
  salam

 322. AWANG says:

  TERIMA KASIH A LOT

 323. Victorian~~ says:

  Kalau saya copy bulat bulat boleh qualify tak?

 324. LINDA says:

  hahaha.thankss..yaa amat berguna…saya copy n paste n edit ajer……

 325. mohd azizan says:

  bagusssssssssssss…..hahahaha

 326. mohd azizan says:

  timo kasih so muchh……………………………………………………

 327. Azlina says:

  As’salam..
  Thankz a lot da bntu sy buat kije kursus ny..
  Lau xda panduan ni x tau r nk wt cmne..
  Semoga Allah m’bls jasa baik anda..

 328. thank u very much..for helping me to complete up my folio geografi…….

 329. fareesya_chaters says:

  thankz a lot!! :))

 330. fareesya_chaters says:

  thakz a lot..

 331. muiz says:

  terima kasih cikgu bebanyak sbb bgi contoh yg amat bergune ini kpd smue plajar yg ingin melihat contoh kgt 2010. skali lagi saye mengucapkan terime kasih kpd cikgu……..

 332. mariam jamilah roslan says:

  trima kasih banyak 2………………………………..

 333. mariam jamilah roslan says:

  thanks…………………….

 334. apa hai! says:

  adui malay so sohai lo this also good a?mine better lo malay noob hai

 335. nur says:

  thanks…. insyallah keje kursus saya akan siap sebelum pulang ke asrama…..

  thanks a lot

 336. faiz says:

  terima kasih banyak2 krana telah membantu
  semoga anda dbri mptunjuk oleh Allah S.w.t

 337. boyspeed95 says:

  nasib baik jmpa folder ni, kalau x habislah…….!!!!!!

 338. leya kuantan says:

  thanz yer…..nsb bek jumpe laman web ny…dh la 21hb ny kne anto…ape pon xciap ag….thanz.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 339. Thanks a lot……..

 340. ummu athirah says:

  thanxz a lot..
  i need it so3 much..
  u r da bez teacher..
  hehex..

 341. ummu athirah says:

  thanxz a lot..
  i need it so3 much..
  u r da bez..
  hehex..

 342. Jashmeny says:

  Thank you very much…..
  I hope i can finish my folio…
  My dear friends please let this chance to go off….

 343. me_girl says:

  thanx a lot….
  give me a good reference….

 344. fisha_shahina says:

  this web make my kgt easy..
  thank you very much 2 da pple upload it…

 345. ameer fawwaz says:

  thanks a lot cikguu

 346. tan xin yi says:

  thx a lot for the details..it really helps a lot…

 347. nn3 says:

  ……..:p……..tq

 348. azim says:

  hai,thanz for tis example
  it much easier now
  thanz>>>>>>>>>>>>>>>>>>!

 349. agatha.................peace says:

  thankz…………………………very much………………..

 350. alisa.................peace says:

  thankz……………………….very much sbb ada maklumat ini saya boleh wat keja khusus saya dgan mudah saya boleh rujuk ini semasa saya buat keja khusus ini…….. terima kasih kerana sudi membantu kami semua…..

 351. shah says:

  mane rujukan ?

 352. mila says:

  trima ksh ats prkngsian ilmu 🙂

 353. acloswimmer says:

  thank u so much bantu saya

 354. Syakeyra Rara :D says:

  Huhu.. Tysm..
  ..^_^..

 355. DriftBoy says:

  ni yg sye cri nie. ha3 snag2 buat keje. 🙂

 356. sakinah says:

  tq very much………………………

 357. eda only says:

  this helps me toooooooo much..thanx yea!!!

 358. bdx mrsm says:

  ckgu,cmne nk ltk peta? mmg kna lukis ke? kalu cri d intrnet?

 359. syahmi ismail says:

  walouuu..tme ksh byk2..sye mmg tgh cri bnde ni..thanks a lot..mmg membantu bnde ni..

 360. dog says:

  sebagai tanfda terima kasih, saya akan doggie isteri cikgu.

 361. sakill says:

  thankz bnyak2x…senang ati q sdh….

 362. pikah says:

  thanx u sdi bantu kami calon2 pmr!!

 363. kasthuri says:

  thankz…………………..really very helpful for me……

 364. kasthuri says:

  thankz…………………..really very helpful for me

 365. hyep korank..
  bagus ar wt bnde2 cmni
  thanx a lot

 366. human says:

  ya allah!!!!!!!time kasih banyak2.. ringan beban saya nak wat folio ne…….dapat lah jugak idea…(n_n)

 367. nadira says:

  terimakasih atas perkongsian ilmu ini

 368. fasya95 says:

  thanx ya,,nsb baik ad cnth..bley gak tru2..hehe

 369. hashiro says:

  waaa…besnyer ada example..bleyh copy ckit2..tengs sumaa…..

 370. irsyadimtiaz says:

  trimas krne tlong sye brikan cntoh nie
  sye jumpe nie dlm sminggu sblum kne hntar

 371. ella calliel says:

  cg, emmm dapatan kajian tu buat simple2 je ke? or kena buat macam karangan???

 372. ss says:

  thank you ….(^_^)very much

 373. secret says:

  salam satu malaysia..harap semue brtnang ye..utk cg..,tq very much..doakn kjayaan sy..slmt hr gru.sory lmbt wish…huhu

 374. ainnina says:

  nape bnyk ejaan salah

 375. Daun Nombor 6 says:

  Terima Kasih Banyak Banyak

 376. jira says:

  thx coz sdiakan exp kja ksus geo ne..

 377. eorys-zairi says:

  fuhhhhhh…..smkps are my saver..!!!!!!!!
  thanx a lotzzzzzzz
  i’m sooooooooooo get some sleep 2night….

 378. anussha says:

  tq lar bro………..

 379. ashley says:

  erm … wht if ur the one who do this 4 me ? it makes my job easier .. act, batu pahat is my hometown … yeah , of coz none of ur bussiness but i juz let u know , okay ? i was forced by my teacher 2 do this stupid thing . many people told me that this stupid thing is 4 my future . urgh !

 380. Ewan says:

  terima kasih byk2

 381. K1cK_@sS says:

  how to do that kaedah kajian?sum1 help me pls~or juz copy do like that?

 382. FIERA says:

  BLEY TAK SPE2 BAGI KT AKU CONTOH SEJ PLAQ,,PNT AKU CRI TPY X JUPER URH,,

 383. masitah mohd khir low says:

  thanks bnyk2 sebab awk tlh mnyediaknnyerr..
  sye nk cri blog nie lame gilerr
  nsib baik jmpa….
  thankss bnyk222222222

 384. Pritina says:

  thank u cikgu kerana menyediakan kami bahan rujukan/ contoh untuk kerja kursus…………………..

 385. ahmad nor furqan b mohd juibr says:

  terima kasih kerana info di atas banyak membantu saya

 386. secret says:

  barang soal selidik 2 senang je nk bt cme ssah nk gtaw lam ni…

 387. E-dEm_EidA says:

  tHankz….
  u had hElp mE al0t….
  timE ksEh erk????

 388. sheila says:

  owh.. trma kasih ckgu..
  ch kajian ney bnyk membntu cy ..
  dlm kj kursus ge0 201o..

 389. khai says:

  trima kasih byk2 arh… bisai folio mu ani…

 390. mimi says:

  maklumat ni sgt pentg utk sya jdikn bhn rujukan..so,thanks so much!!!!kalau mcm ni blehla sya dpt A dlm pmr..

 391. leo gurlz says:

  good..

  🙂

 392. eiyda says:

  makseh coz bagi tiru2 ckit…hehehehehe memudah kan kerja kami…

 393. iesma says:

  Thanx cOz bgy tiru. hahahhhah . bagus bagus . HAHAHA . good job . (!)

 394. zizy says:

  thnkz 4 your information !
  😉

 395. kks says:

  thank you so much
  terima kasihlah

  it helps me alot
  ia membantu saya
  😀
  😀

 396. zulhaffiz says:

  macam mane dgn rumusan ?

 397. IEYRA says:

  thanzx…….taw jugak aq nk bt

 398. Amsyar says:

  oh!! thanks sangat-sgt.. memang pening wat folio niey. tp, ktew tru folio niey lew gak.. – malas nk pikir.- just focus to Pmr.. gud luck guess!!!

 399. cikgu! smkpg2 cikgu ny x kasik pakai computer! nk suruh pakai tangan! skolah lain boleh! tak aci!

  nk knl add la
  elham_shafeeq@yahoo.com.my myspace.com
  add ea!

 400. farhana says:

  tq very much…

 401. muhammad hazim putra azmi says:

  bagus bagus
  😀

 402. abd khair says:

  bgus btol bende nih….

 403. suit_siutTt.. says:

  time kaceh bnyk2..
  boleh arh sye copy paste je kt cni..hehehe!!
  mmm.. lg skali thank sgt2..
  hnye ALLAH yg dpt membalas jasa mu…

 404. trima ksih….akhirnye sy dpat jgak siapkan keje kurusus geo..smoga berjaya,,

 405. jojo says:

  aiyo……….pyh gak aaa…………

 406. aishah says:

  terima kasih byk222…XD

 407. delisa says:

  tq3…
  alhamdulillah,sy dpt ciapkn dgn mudah..

 408. mizuho kazami says:

  tq sbb sdi bntu sye buat dapatan kajian..thankz a lotzz..

 409. acapz says:

  gitu-gituan…

 410. iesma says:

  thnx bg maklumat , dpt wt keje sikit kan ?
  very easy .

 411. aien says:

  trima ksih krna memudahkan perjalanan kami..

 412. farhana says:

  terima kaseh , terima kaseh 🙂

 413. farhana says:

  terima kasih ,
  buat ni sebagai panduan.
  byk bahn yg da saya guna .
  time kaseh skali lagi :]

 414. alaminiscouple says:

  thanks a lot……
  get easy get love…

 415. aqish says:

  thanks ok cbb bnyak membantu,,…:-)

 416. salsabiila says:

  time kasih byk2……

 417. hazwan says:

  boleh hantarkan benda ini dekat saya tak??
  kat email toiletmate@yahoo.com

 418. budak cute smkbp says:

  thanx very much cz ckgu sdiakn cth krja kursus ney.. Lau x, xtau r cmne nk buat.. Dh la ckgu sy bg krja kursus ney dlm mggu exam, dsruh ny buat lam mse 2mggu.. Haru sy lau xciap.. thanx skali ag..=)

 419. husaini sbpi temerloh says:

  thanks la kat cikgu yang buat contoh ni
  kalau tak tak terbuat la kgt ni
  thanks a lot

 420. korea says:

  tHANK .. dpt jugak siap

 421. papa gaga says:

  cikgu time kasih sgt222222 sbb tolong saya. akhir kata doakan kejayaan sayaz.

 422. nur amirah izzati says:

  terima ksih abang

 423. fazreen says:

  trma ksh daun kldi, thun dpn buat lgi la yee.. ape pn gud luck to you all k….

 424. nureen says:

  hihihihiahahahaha,,,,,,,
  aq adew tiru kwn aq wat keje kusus nie,,upe2nye,,
  dye copy dry laman web nie,,,
  hikhik……kebetulan plak,.,,
  but by the way,,,thanz bagi panduan ye,,,

 425. tq vm……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………x pyah aku susah2 pikiaq……………………..
  ………………………………………………………………………………………….

 426. ieza~ says:

  syukran jazilan ya muallim …
  tpi knape baik sgt ..?
  semoge allah merahmati seorg guru yg seperti kamu …

 427. hemo says:

  yeay!!!!tayah susah2..

 428. syahirah says:

  salam.. tengss eh sumer ni..
  erm ckgu , lmpiran uh na wt cmne ek?

 429. mmmmmmmm says:

  bagus la ni……………………..

 430. ERFA says:

  thanxx gle2…

  dpt gak aq wat folio…

  tp bknke cikgu aq ckp kte ta ley tiru?

  btw,smoga allah merahmati kaw ye..

  amin..

 431. oLaY_ bOodUck_ UmAs says:

  huhhh..thanks bab da panduan nie..bulih gak siap…hehehehe..selamat saya….!!!!!

 432. Tini says:

  thanks cikgu, buat kan web ini sebagai panduan kami untuk membuat folio geografi 🙂

 433. secret admire says:

  tq for the folio…i

 434. aryyana says:

  tq sgt……gud luck k….

 435. D boy says:

  10q very much,
  ike puyu 4ya samah
  ha3…

 436. Kim Heechul says:

  mantap2,trimas…

 437. ashmeer says:

  thank a lot ye………snang kerja gua

 438. luqman says:

  thank ar kt sesiape ,
  yg msk kn cth folio geog ni..
  klu x de panduan ni x taw ar…

 439. adeq says:

  ckgu , klo borang pengesahan kerja kursus da ilang and then ckgu skola sye ta kasi lagi mcmane na wat ? na copy nan membe da taley coz sme dax niy da anta . . . cane na wat ?

 440. lengkong says:

  trimas sebab banyak membantu dalam menyiapkan kerja kursus ini.

  thanks dude!!

 441. Aliyah says:

  thanks a lot… bnyk mbantu la untk rujukan… time kasih bebanyak

 442. aila says:

  thx sgt2 coz bg tnjok ajor.,.
  tnpe contoh nie sy rse xsiap smpila mgu nie kne antor..
  peace tq!!!!!!-24.5.2010-

 443. iffah says:

  thank you very much for the help… hehe.. sy belum start buat lagi ni.. bulan 7, nak hantar sudah..hmmm, thanks a lot!!!

 444. SMKPS says:

  to variaana = maknanya kawasan itu mempunyai jalan raya yang memudahkan penduduk untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain.

 445. fath says:

  thnx. byk membantu. 😀

 446. A i z A t says:

  trimas sbb postkan kerja kursus ni, xyah ar ssah2 nak buat =)

 447. kajiunn says:

  Mana saya boleh cari kawasan kajian utk SS19?

 448. maya ayam says:

  haha bgos!!! sng keje aq

 449. haziq says:

  terima kasih cikgu

 450. Variaana says:

  mcm mane nk buat huraian utk’ Darjah Ketersampaian’ ?

 451. tiehaa says:

  thanx you so much uth maklumat nie sgt berguna memudahkan kerja saya

 452. fatin says:

  tq so muchh !!
  great work ,
  great help .

 453. yanty says:

  thnx ye kpd org yg ingin mnolong driku nie.dh la ssh nk buat tpy dngn prtolongnmu snang la nk buat.thnx sgt2.

 454. honey says:

  thankz…
  coz bg petunjuk wt folio nie

 455. candidate pmr 2010-meru- says:

  thanks a lot……..
  pning sgt wat folio geo…….huhuhu
  ssah…………..tp da sng..hahaha
  folio sej plak la……hehehe

 456. Elizaberth !!! says:

  although we’re different school but this information is quite useful ~
  thanks !!!!

 457. zieyla says:

  thank la……tpi lau mskkan skli dgn bhn grafik ok gak…..

 458. amira says:

  peta tu nk kene ada 3 atau 2 sebenarnye??

 459. Syaz_0ne says:

  Thanx…=>

 460. lady pink'z says:

  assalamualaikum….thanks ar wak pnye keja nie…okey ar..saya dah x dak masa nak wat ngan okey…so saya potocopy ra awk pnya keja nie….thanks…
  owh yer..lau sudi bg ar fon 6ber k?????/

 461. alianah says:

  thanks a lot !
  great help to me ~^^

 462. tumira says:

  thanks…..alhamdulillah sbb CONTOH KERJA KURSUS GEOGRAFI PMR 2010 ( TAJUK KEDUA = MIGRASI DALAMAN PENDUDUK ) nie bnyk mmbantu
  tp knp bandar ke bandar xda…??

 463. aepy says:

  thanxx… jd snag lha kejer yg susah cam gni… thanxxxxx!!!!

 464. BUDAK SK LAIN says:

  TQ. SEBAB BAGI CLUE MACAMANA NAK BUAT……….

 465. fizi says:

  time ksh saya bgga dlm Malaysia ni ada org sebaik anda yg suka ban2 org len

 466. sum1 says:

  tq so much .a great help!

 467. alieya says:

  thxs…
  dgn panduan ini..
  sye dpt melaksanakan folio dgn mudahnya..

 468. SMKPS says:

  saya seorang guru heirry.. gunakan bahasa yg sopan…

 469. SMKPS says:

  to 360 = lampiran ialah surat2 kebenaran awak utk menjalankan kerja kursus.. mintak la dgn guru awak…

 470. shazzrina says:

  terime kaseh daun keladi (:

 471. 360 says:

  mne lampiran???please reply this ….

 472. Mad0ba says:

  tq so much
  moga tuhan akan membalas budi baik kalian

 473. Kim Jayeon says:

  Terima kasih:)

 474. BABY says:

  haiz………….
  saya tak mau buat lah ….
  so panjang
  sat….

 475. owwwhh yaka………..tahun bila ko d Terusan Sugut???????????????/

 476. SMKPS says:

  to heiry = dulu saya mengajar di smk terusan sugut..

 477. Azizah Hasan says:

  Terima kasih kerana membantu saya memberi panduan dalam melakukan kerja kursus ini . Hanya Allah sahaja yang dapat membalas budi baik anda . Aminn

 478. aji johor says:

  hehehe.. senang lau de contoh cm ni. tme ksih byk2..

 479. wa wa e n says:

  ok la jga cntoh kja krsus ni but ada mstake la spelling tu kdang2 hehehe.^^

 480. wa wa e n says:

  ok la jga contoh keja krsus ni but……kdang2 ada mstake ckit spelling tu…hihihi..^^

 481. uNaa says:

  a good reference
  keep it up

 482. REEZ says:

  tenkiu so much coz of it i can settle my ‘folio’!!!

 483. huhuhu…..thanks soo muccccchhhhh…………

  esk dah kene hantar ni,,,, nasib blog ni ada

  actually I am from Beluran Sabah, SMK.Beluran II

 484. sheela says:

  thks alot 2 d teachers tat involve in this blog cauze it makes my geography assigment very easy n once again thks……..

 485. sheela says:

  thks alot 2 d teachers that involve in this blog n once again thks cauze it makes my assigment easy….!!!!!!l

 486. greg says:

  bagussssssssssssssssssslahhhh.

 487. mieya says:

  thanks coz bg contoh..pning ple pk nk wt folio ney….da la knew antr luse tp 1 pown lowm wt lgy..nseb ade cnyoh ney…

 488. mieya says:

  thanks coz bg contoh,pale tgh pning glew ney, da la kne antar luse…tpy 1 pown lom wt la..nseb adew contoh neyh…

 489. sathana says:

  terima kasih byk-byk kerana bahan dan informasi ni byk membantu saya…..

 490. alia says:

  thankz……give me a lot of idea….thank you….

 491. ecad says:

  time kasih bebanyak coz beri bantuan utk menyiapkan folio dgn cepat walaupun folio contoh di atas tidak bule tiru bulat2. saya akan wt terbaek utk folio saye

 492. Fadhli says:

  Terima kasih, ia banyak membantu.

 493. SMKPS says:

  to nabilah = penilaian umum tak payah buat.. itu adalah utk guru awak menilai kerja kursus awak secara keseluruhan.
  kalau kemas, cantik dan lengkap dapatlah 1 markah percuma..

 494. Asyraf says:

  folio nie bagus tapi tempat 2 mcm mne…..
  pening kpala aku…..
  tapi terima kasih krana tunjuk aku cara2 nak buat folio nie….

 495. ALOY says:

  TERIMA KASIH BANYAK-BANYAKx300. UDALAH ESOK NAK DI HANTAR. BAIK ADA INI

 496. winda@warindi anak josephine says:

  thanks for the information of geografi tempatan,now im so happy,masam mana mahu membuat laporan ah

 497. nisaa says:

  thank you 🙂

 498. mariah carey says:

  thanks for the blog…it’s helps me to maked this work..thanks to the teacher…actually..i’m from terengganu..okay that’s all thank you…

 499. AcEk.. says:

  tq krna bnyk member! mklumat….CayOk2

 500. pipon says:

  ah,terima kasih banyak-banyak cikgu.klu x der pnduan ni,mngkin folio sy x siap lgi.once again,thanks alot:)may Allah bless.

 501. Nabilah says:

  thks sdd bg pnduan cm ni..tp mcm mna nk buat penilaian umum???

 502. bro says:

  timo kasih banyok2 lah kepada cikgu hok tulong bui sample ko ambo.. sebak dengan jayonyo sayo buleh ssiap folio geog

 503. haris says:

  terima kasih…sbb ade pnduan nie

 504. DENIESKANDAR says:

  tqqqqqqqqqq……very cause help me to finish this work……………..

 505. mavindblaze says:

  thanx alot !! this a a gud job !! by making our work easier !!

 506. fatihah says:

  kalau kat bandar macam mana nak buat pola migrasi dia ? URGENT !

 507. paradise says:

  okay , terima kaseh ckgu .
  sy tekad nak buat kesan negatif .
  btw , blog ckgu neyh mnyk mbantu sy .
  kwan2 sy , semua photostat hasil kerja ckgu slpaz sy print out semua neyh . hehe .
  tenks 🙂

 508. SMKPS says:

  to paradise
  1) boleh tiada masalah… boleh buat kesan negatif.. terpulang kepada awak..
  2) kalau ada 2 pola pun boleh jugak buat soal selidik.. sebenarnya susah saya nak terangkan disini.. baik tanya pada cikgu awak… RUJUK dia..

 509. paradise says:

  cikgu , pliz reply cepat . sy nak kene anta kk geog neyh ujong blan neyh . sy tengok kwan2 sy semua buat borang soal selidik mengenai faktor2 mpengaruhi migrasi .

  soalan sy : bolehkah sy buat soal selidik tentang kesan2 negatif di kawasan sy ?

  soalan sy : di kawasan sy ad dua pola migrasi . mcam mana sy nak buat soal selidik tentang faktor2 mpengaruhi migrasi sedangkan sy ada dua pola migrasi ? sy tak paham . pliz ckgu .

 510. siti hadijah says:

  thx sgt2 maklumat ini..byk sgt membantu utk guru baru spt sy..may ALLAH bless u alwayz

 511. amira says:

  thanx….semer bnda kt atas amat brguna.bguslh skola penghulusaad

 512. pink says:

  tank’s a lot…panduan ni bnyk bntu sy tuk ciapan folio ni..tank u so much..

 513. MISZ PHeaQaH says:

  terima kasih sbab awk dah bg tengok kerja kursus.. sy telahpun menyiapkannya..

 514. wahkee says:

  sila hanta jawapan kepada saya …… terima kasih !

 515. zianah says:

  tQ arh genk..bcoz bgi contoh ngan ktaoRg…lau Br0 x kch nmpk nayah lah kta0rG..x ikut eXAM pMR..

 516. apiz says:

  thank you very much..
  haha..
  klaw x…x siap nye kje aQ ni..
  dh r wt last minit..
  slmt k0wng ade..
  lg skali thank you..

 517. rozanah says:

  mcm mnew nak wat pola..blew skolar kat bandr pnyr..

 518. aku says:

  tq bnyk2

 519. LIYANA says:

  wEYh !!! kHamsUldin aq nak ucap tHanks a lOt lau x de blOg ni mati aq dah lah fOliO aq bNYk x siap cikgu asYik dOx mintak adehH..pEnin pAlE Otak aq nih naseb baik ade kOe bOleYh lah aq siapkn fOlio ini. thanks yang bEri cOntOh kErja kusus gEOgraFi PMR nih…caYunk kOe dOakan aq lulus PMR eikh ! hehe assalamualaikum.

 520. ashmeer says:

  thank….tau de lh nk wat cm ne

 521. Axx says:

  dapatan kajian tuuu hanya rujukan jer kan???hanya dapat 2 jerr….kalu nok dapat 3 kene wak contoh kan??tolong beri contoh plz…..khamis ni nok

 522. emily says:

  thnx a lot,,,alhamdulillah da gak contoh..

 523. eiylah says:

  syukran kasiran
  nseb bek ade kownk kt sni
  lau x tau lah

 524. aina syafiqa says:

  time kaceh…sy da tau nk wt cm ne..

 525. wahkee says:

  cikgu , saya buat punya folio cikgu saya cakap semua buat salah , saya pun tak ada tiru cikgu buat contoh tu saya hanya sedikit sendiri buat , sedikit tiri cikgu punya , saya tidak faham cikgu saya kenapa tengok saja cakap saya tiru internet , ini saya tak kesah , tapi cikgu suruh saya buat semula lagi , mesti hantar hari jumaat , hanya tiga hari saja , macam mana saya boleh hanta hari isnin , saya memang tak faham … sila cikgu ajar dan bagi alasan kenapa cikgu saya buat macam ini ……

 526. faishal says:

  trime ksih bnyk2 sbab tlng kami . .

 527. siti haidar says:

  akhirnye,,,,,,,,,,,,,,,,,fuh! nasib baek ade contoh nie,,,,,,thanx a lot,,,,,,

 528. sayacalonpmr(: says:

  bukan ke ada rujukan? kenapa tak masukkan contoh?

 529. lalola says:

  pahal rajin sgt nih ? nyway thanks very2 much !

 530. U-571 says:

  WOO BANYAK GILER PEMINAT
  WELL STUDY SMART NOT HARD!
  *_*
  #_#
  @_@
  $_$
  !_!
  &_&
  +_+
  %_%

  >_<
  =)

 531. FARAH says:

  thx! dgn adewnyer panduan kk geografi kat sni ..sy dpt mlaksankn kkg ney dgn lbih mudah…

 532. Pmr Candidate says:

  ok.. contoh folio sejarah takde ke ? huhu .. susah sangat la kerja kursus sejarah ne.. tp boleh cikgu bagi info tentang pantang larang sebelum,selepas dan semasa pesta kaamatan ? Aku dah cari seluruh laman web kat sini tp takde maklumat yang aku jumpa.. thanks..
  -Please Reply-

 533. ain says:

  thanks 4 de example
  im very appriciate these !!
  nway,im f3 too!!

  -SBPI pekan-

 534. Amir Firdaus says:

  terima kasih…byk membantu

 535. SMKPS says:

  betul cakap bobo.. jadikan apa yang saya buat ini sebagai CONTOH SAHAJA.. panduan bukan ditiru bulat2…

 536. wahkee says:

  Terima kasih cikgu bagi saya pehatian , saya cuba buat dulu , kalau tidak saya biarkan tak buat ini … nak tanya satu soalan lagi , KAWASAN KAJIAN punya peta ialah peta apa ? Sebab cikgu GEOGRAFI saya tak cakap peta apa ? satu lagi yang itu BAHAN GRAFIK [peta minda dan carta aliran ialah buat apa , sila cikgu ajar saya macam mana buat ……ribuan terima kasih

 537. honey en says:

  tq 4 ur contoh !!!
  my hometown at kampung parit ismail,mk 4.
  tatsz my granpa house~
  tq so so so so much o~
  happy ing….
  n.n

 538. bobo says:

  kpd rkan2 , jgn slin blat2 dr cntoh k.k.g yg dberikan , ahli lembaga akan mmbuat check up list skiranye anda smua mmbuat keja secara mudah . life is t00 hard . s0 if u want be a sucessful , be ur self . d0nt be an id0it life !

 539. IRA says:

  hurmmm . unsur patriotisme tu mmg kne buat lpas siap sesuatu tajuk ye ?

 540. nana says:

  borang soal slidik tade ke??

 541. sakura says:

  thanks ar cikgu….

  maklumat nie mudahkn sye ckit…

  nmpknyer kena ar tambah maklumat ckit ….

 542. SMKPS says:

  to wahke =
  saya tak boleh buat semua… awak kena usaha sendiri utk buat PENILAIAN UMUM.. ia cuma 1 markah saja.. cuba dulu… usaha tangga kejayaan. jangan terlalu bergantung harap pada guru.. all the best buat awak..

 543. arep akmal says:

  slamat ad website nieyh…x pyah nk pning kpala uat kerje kursus nieyh……

 544. annis says:

  THANK YOU!!!

 545. khairi says:

  nasib baik la ad lmanweb nie..kalo x..ssah gak..bangang pny cikgu skola aq..bkn nk tlong pon..anyway thnx !!!

 546. wahkee says:

  terima kasih … bolehkah saya minta cikgu ajar saya buat penilaian umum ? saya disini ucapkan terima kasih kepada cikga …minta maaf , sila jawap saya di hari isnin , sebab folio saya hari selesa nak hantar…terima kasih

 547. wahkee says:

  terima kasih … bolehkah saya minta cikgu ajar saya buat penilaian umum ? saya disini ucapkan terima kasih kepada cikga …

 548. wahkee says:

  terima kasih banyak-banyak bahan ini membautu saya…bolehkah saya tanya macam mana buat bahan grafik?sebab guru geografi saya nak kami buat semua diats bahan grafik ?dengan ini saya ucap ribuan terima kasih…

 549. danie says:

  time kasih banyak2 coz bagi byk bg informasi

 550. mazza says:

  mhoa..aq slamat..thankz bebnyk for da inform..thanz alot.. i appraciate it..

 551. nuyu_smapt jerntut says:

  salam,, owkey arh gak isi2 dhe,, p skema dhe lain ngn ckgu sy bg.. so sy knew msok kn ckit dmi ckit arh… i jz hope wlpon skadr sklg mngah agama jgn pandg rendh tw..p kteowg gi bnyk ilmu blajr taw…. low exam bsew 18 subjek….huk3/… k arh caw lu.. daa salam.. to pyan kat wosto,, apy sllu k/… salamz..

 552. akmal8a says:

  dah xder msa lahi nak siap. baik ada website nii.

 553. azira95 says:

  thanx kpd yg menerbitkan contoh panduan ni..harp2 allah membls jasa kauorg..

 554. iffah says:

  wwaaahhh!!!! terima kasih banyak!!! sangat membantu!! =)

 555. wakkee says:

  terima kasih… boleh saya tanya macam mana nak buat jadual,graf ,carta pai, peta minda dan carta aliran?

 556. suraya says:

  thank you…coz bagi ncontoh kerja nei…..

 557. krish says:

  tq SMKPS TEACHER *-* God bless u !!!!!!!!!

 558. krish says:

  tq SMKPS TEACHER *-* God bless u 1!!!!!!!!!

 559. krish says:

  tq SMKPS TEACHER *-*

 560. aien says:

  thankz alot ckg..
  snang sket keje sy..

 561. PHeaQaH says:

  thankzzz……..for a lot

 562. Aisyah says:

  Time kasih cikgu..:)

 563. nurien95smktip2 says:

  thanks a lot..!!
  slamat maju jaya..
  hehe
  wlaupn isi x pnh sgt ttp sdikit sbanyak dpt m’bantu sy..
  hehe
  k,chow
  daaaa…
  nurin..

 564. coco says:

  hehe..thanks yer …finally!!!
  hahaha….

 565. Syazwani says:

  terima kasih banyak-banyak

 566. Syazwani says:

  terima kasih,kerana telah memberikan petunjuk yg bagus. 🙂

 567. anum says:

  thanks for this info
  to do my KGT
  tq so much…..

 568. miela says:

  thnks a lot..

 569. aliea smkpurun says:

  tolong saya cara2 untk siap kn folio geo

 570. amiranabiha(smkBRASS) says:

  akhirnye dpt gak slesaikn folio ny..
  thanxQ sbb myedikn contohny..

 571. din says:

  terima kasih…………
  w/pun x lengkap tapi byk membantu.
  semoga ALLAH memberkati insan ni…………..
  ilmu yg baik perlu dikongsi

 572. dambist says:

  thanks bery mucho laa, bro..

 573. nad says:

  tengs bro……….
  lue ar pnyelmat gua……………….

 574. nell kuhara says:

  cm na nak wat boang soal selidik..

 575. REEZ says:

  alhamdulillah, akhirnyer dpt gak ak siapkan kerja kursus GEO!!! Bro, bleh kasi tau x cara2 nak buat bowank soal slidik ???

 576. reez says:

  thanks bro!!!senang sket aku wat kerja!!

 577. light says:

  thank dude

 578. SMKPS says:

  to nell = carta pai awak kena buat sendiri berdasarkan dapatan dalam borang responden…

 579. nell kuhara says:

  thankz 4 this..
  tp tumpang tny carta pie too sya yg bwat sendiwi ka taw cm na..
  harap d blas dgn segera urgent..
  law nk blas ..
  tlg blas kat web niew..
  minah_geger@yahoo.com
  plizz..

 580. Pak Tuan says:

  Yeah…!!!
  Dpt Rujuk gak….
  Folio Geo ni…

 581. isyraf says:

  thnks la weh. akhirnye aq dpat mnyiapkannye.

 582. zihah says:

  thx 4 the information (!)
  it help me a lot..

 583. Eyffah says:

  Thnx ea !
  Saia dha blur nak wat keja nie,,
  huhuu

 584. wAniEy says:

  thanx sgt sbab bg cntoh flio nie…
  conth nie dpt mnjadi rjukan utk sy mnyiapkan krja kursus dgn cpt….

 585. zzz says:

  hye!!!
  lol

 586. nik says:

  thankz sgt2..
  mklumat ini amat brgne buat sye..
  sye hrap awk dpat 8A dlam pmr..
  amin..

 587. Syahmie (SMKBB) says:

  Terima Kasihlah Kerana beri petunjuk utk buat kerja kursus nie…..
  Terima Kasih Banyak-Banyak !!!! =)
  Sya Blh siapkan kerja nie dgn cpt !!!
  soal selidik pun sya dah siap cuma nie saje yg x tahu nak buat !!!!

 588. tumpang tanya…….boleh ke tak kalau kita tak letak angka giliran..?

  satu lagi,nk tanya kepada sesiapa yang tahu….tahu tak macam mana nak download video drp youtube..

  thanks

 589. Axx says:

  Cikgu…Tolong tunjuk contoh bahan grafik….seperti cartai pai dan sebagainya….. Faktor yang diperlukan paling sedikit ialah berapa???

 590. easyenerlynn says:

  thx coz dah bg tnjuk k.k ney……
  snang gk aq wat coz dah ada cntoh….
  hehehe……thnxx a lot…..

 591. Ruki Ching says:

  thx for the advice of this project.This 7 mei 2010 i gonna past up then i think i give then i check google then got this web thx thxthx super thx u help me alot! xD

 592. gia says:

  thanks 🙂

 593. SMKPS says:

  to arif =
  a) awak kena buat dua-dua sekali.. sebab utk bahan grafik ada 4 markah
  b) mana boleh reka-reka sebab kajian ni awakk buat di kawasan tempat tinggal awak. kajian kena JUJUR dan TELUS. awak kena jumpe dgn responden dan tanya dia tentang apa yg awak lakukan… barulah kerja kursus ada makna dan memberi pengalaman berharga.. all the best..

 594. SMKPS says:

  to mohd.karim = awak kena buat blog sendiri dulu.. nanti boleh postkan dalam blog tu..

 595. SMKPS says:

  to Pmr candidate = rumusan mesti dibuat berdasarkan kepada objektif kajian… cuba buat kesimpulan secara keseluruhan tentang kerja kursus yang telah awak buat.

 596. affidathul says:

  thnkz coz bg contoh2 di atas….

 597. boleh tanya ke?
  rumusan tu cmna nak buat?
  -Please Reply-

 598. ble tny ke?
  rumusan tu cmna nk bwt?

 599. mohd. karim singa says:

  CIKGU MACAM MANA NAK MASUKKAN FOLIO SAYA KE DALAM LAMAN WEB INTERNET. SAYA RASA FOLIO SAYA LENGKAP UNTUK MENJADI PANDUAN KEPADA MURID2 SEBAGAI PANDUAN …reply as soon as possible.

 600. kishen ram says:

  DI MICROSOFT EXCEL MUDAH BUAT CARTA PAI DAN GRAF.

 601. As’salam…saya nak tanya satu prkara…
  a) kita perlu buat graf dan carta pai dua-dua atau kena pilih salah satu ?
  b) responden boleh tak kalau nama mereka kita reka ikut suka kita ?

  Harap Dibalas……..Tq

 602. SMKPS says:

  to izzam = pie chart dilukis apabila dah dapat hasil dapatan drp soal selidik.
  nak buat sudut = kena bahagi dgn 360
  nak cari % = kena bahagi dgn 100
  rujuk dgn guru geografi kamu ..

 603. shahbak says:

  tq

 604. shahbak says:

  jasamu dikenang. tq. lap u

 605. KISHEN RAM says:

  terima kasih cikgu

 606. biela says:

  hrp2 ini dpt mmbntu aq

 607. izzam says:

  cikgu..macam mane nak bwat pie chart…arap dapat balas ngan segera

 608. fieqah says:

  trime kasih…..
  ini sbgai contoh untuk saya menyiapkan kerja kursus sy..

 609. izzam says:

  thankz cikgu….

  cikgu…saya ader soalan…macam kite nak bina graf…arap dapat balas dengan segera

 610. echa says:

  thanks banget…!!!!
  hehe…
  akhrnye hlg 1 bbn…

 611. yunk luvluv says:

  thnx..! sng laa nk wt folio nim nanti an.. :))

 612. AIZAT says:

  perfect folio senang nak tiru

 613. Axx says:

  Esok nok folio…susah nak buat…baik copy paste lagi senang..~~ ^_^

 614. SMKPS says:

  to kishen = BETUL tu.. TANIH YANG SUBUR mempengaruhi migrasi kerana penduduk memerlukan kawasan tanah yang subur untuk menjalankan kegiatan pertanian. pertanian menjadi sumber pendapatan kepada penduduk. cth = di dataran kelantan dan dataran kedah. penduduk padat kerana terdapat aktiviti pertanian iaitu tanaman padi.

 615. dax--dgun says:

  cntek…terimass…tp yg peta 2 kne lukis ka???

 616. bdk sek laen??? says:

  mane nk cri sumer mklumt ni???

 617. pertanyaan kecemasan says:

  lampiran dan senarai rujukan cikgu terlupa buat kah???? nape di Folio amalan kitar semula ada di sini pula tak ada!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 618. kishen ram says:

  CIKGU, SAYA MENGHURAIKAN TENTANG TANIH KERANA SAYA BERCADANG UNT MENGHURAIKAN TENTANG PELUANG PEKERJAAN YANG AKAN WUJUD DI KAWASAN KAJIAN SAYA.INI AKAN MENYEBABKAN SALAH SATU FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MIGRASI DLM PEN DI KAW KAJ CONTOHNYA KAW KAJ SAYA MEMPUNYAI TANIH ALUVIUM SEPERTI MIGRASI PEN KE DATARAN KELANTAN DAN KEDAH . INI SECARA X LANGSUNG MENYEBABKAN MIG DLM + KERANA MENDAPAT SUMBER MAKANAN .DENGAN MENGHURAIKAN TENTANG TANIH SAYA DAH BOLEH MEMPEROLEHI 2 ISI IAITU SUMBERMAKANAN DAN PELUANG PEKERJAAN.BETUL TAK CIKGU???????????REPLY

 619. Ungu says:

  Thanks a lot 🙂
  dpt menyiapkan folio dgn mudahhh .

 620. amir says:

  mcm mne lampiran tajuk migrasi dalaman??

 621. SMKPS says:

  to izzati = Insya Allah.. awak akan dpt A…rajin2 belajar.

 622. SMKPS says:

  to kid = apa masalahnya kalau cikgu awak suruh buat dalam bentuk perenggan?? buat sajalah.. jangan letak tanda point (-)..
  terus buat dalam perenggan. macam awak buat karangan BM dan BI..

 623. SMKPS says:

  to raudah = seeloknya letak tarikh. lebih kemas dan tersusun..

 624. SMKPS says:

  to farah ain = soalan soal selidik dibuat berdasarkan kepada dapatan kajian..
  soal selidik penting untuk kamu membina 2 jenis graf yg telah dinyatakan dalam panduan,… (rujuk guru geografi kamu)

 625. raudhah says:

  thanks.muka depan tu kalu tak buat tarikh hantar x pa ka?

 626. Farah Ain says:

  thanks sbb sdi tnjuk contoh folio..
  hrap tuhan m’bls bdi baek cg…
  cg,bleh sy tau tak mcm mne nk bt brg soal slidik
  yg b’tjuk migrasi dalaman penduduk???

 627. ayman says:

  tq bebanyak..
  saya amat menghargainya..
  amat membantu sedikit sebanyak..
  arigatoo…

 628. izzati_kechik says:

  tq ckg..
  ckunk nie sng ckit nk wt f0li0 geo..
  h0pe dpt A laa..

 629. kid says:

  cikgu saya suruh buat dalam bentuk perenggan bukan point!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  please help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 630. SMKPS says:

  to kid = apa yg lain cuba bagi tau saya?

 631. kid says:

  tapi cam len je ngan cikgu saye cakap

 632. zaty says:

  thank 4 de information…….

 633. waney says:

  bagos awr kowang…….
  nasib baik kowang wat dulu kalau x…….
  0 kerje kursus………
  thanx kowang……..

 634. ciah says:

  terima kasih..

 635. SMKPS says:

  to muassir = kalau isi saya kurang awak kena tambah lah. saya hanya pagi panduan sahaja..
  -cikgu mamat-

 636. kiena says:

  bnde dpt m’bn2 sy, thank..;-)

 637. Pingback: Kerja Kursus Geografi PMR 2010 | BUMI GEMILANG 感 恩 惜 福

 638. jayaruben says:

  web ni amat b’guna bg saya

 639. Pingback: Geografi & Sejarah « 福 慧 吉 祥 SINAR GEMILANG

 640. Thx for the contoh! appreciate it….. ❤

 641. acik says:

  TEN-Q..bab bagi panduan tntang keja kursus ne…ten-q bnyak2…

 642. jav95 says:

  makaci bab sudi bgi panduan ni sma saya..10-Q..TQ..bye2:)

 643. muassir says:

  nape isi kurang sgt ???
  takut kurang mrkah ler..

 644. light says:

  thank dude i owe u one

 645. Enaz says:

  thanks a lot…
  sbb bnyk informasi yg saye dpt…
  (^_^)

 646. syahira says:

  boleh saya tau,mcm mana nak buat lampiran dgn borang soal selidik?

 647. SMKPS says:

  jangan la ikut kesalahan ejaan tu..

 648. AYU AYUNI says:

  pandai awak bt folio.

 649. faez says:

  sye dh ciap lme

 650. aina farhana(hbo) says:

  time kasih banyak2 sbb bg panduan meniru untuk saya…
  taon ney dapat graduasi la aq…..

 651. botak says:

  lambt lg nk antar folio…….lepak le

 652. yusri(^_^) says:

  hai..mcm mne nk buat kerja kursus geo migrasi dalaman penduduk..

 653. -poogle- says:

  thanks guys!
  i really appreatiate that…

  by the,…
  my name is not pogle,but…
  -poogle-

  thanks again!
  see yeah…;)

 654. MIER0H95 says:

  salam sumer…..sye dak baru kat cni

 655. MIER0H says:

  salam..sume saye dak baru kat cni…..nk tanye la muka depan 2 kan kena ade tandatangan guru n student jugak kew?

 656. tara 13 says:

  thanks 4 da info…
  now I understand how 2 this project…
  but 1 thing I don’t know how 2 do is the borang soal selidik & temubual??

 657. one jem says:

  ssh r nk wat..wt kn bole x??tarikh kene anta dh dekat!!

 658. zaidi says:

  rujukan nak buat mcm ne

 659. farisss SMKB Kota Tinggi says:

  Clear condition pun kejer kursus geografi,arigatou gozaimasu En Khamsuldin sensei,,

 660. farisss SMKB Kota Tinggi says:

  Clear condition pun kejer kursus geografi,thanks you sensei!

 661. farisss says:

  yess geografi clear condition!! thank you..

 662. ieyra says:

  thanks sgt2 tau..
  i hope ada lg..

 663. ieyra says:

  thanks for this.. sekurang-kurangnya sy phm dgn bt kerja khusus dng rujukan dlm internet.

 664. -pogle- says:

  macam mana nak buat graf nie??
  tentang bilangan lelaki dan perempuan n sektor kerajaan atau swasta.
  please…..(help wanted)

 665. dinee says:

  pergh cikgu thanks gile a 😉

 666. roshan says:

  knpa ade banyak kesalahan ejaan??

 667. mee sup says:

  jahat sangat koloh mu,,, duduk tepi hutan!!!!!!!!!!!
  padan wat projek dlm hutan

 668. mee sup says:

  glamor sangat koloh mun………………………………

 669. mini says:

  thnx alot to hu eva tat did tiz

 670. mini says:

  thnx alooot 4 helping me.in tiz as a rujukan..rely appericiate it to hu eve tat did tiz!!!

 671. Akmal Syafiq says:

  SYUKUR ALHAMDULILLAH! 😀 folio sejarah tingkatan 3 2010 punya ada tak? hehe

 672. DIN says:

  TQ LA TO SAPA YANG WAT CONTOH KERJA KURSUS NI!!!!!!!!!!!!!!!

 673. baizura says:

  terima kasih…seoab bagi tunjuk ajar
  tentang cara -cara nak buat keja
  khusus ni.
  doakan sya ye supaya dapat straight A dlm
  PMR.semoga bahagia selalu dan berjaya dalam hidup.
  sabar!meskipun menghadapi dugaan dalam hidup.
  SMILE ALWAYS#

 674. ema says:

  thnks coz sudi bg information…, utk memudahkn sy ciapkn kje khusus nie..:) thnks a lot…,

 675. Mad0ba says:

  thnk u all

 676. sago says:

  thx a lot;))

 677. pd says:

  terima kasih atas contoh ini,

  saye nak tanye borang soal selidik tu awak buat camne ,
  awak pergi tanye orang2 kat kawasan kajian betul2 ke awak main tulis je ?

 678. ssha says:

  thxx bebanyakk~=)

 679. nakpa ya.. isi yg tidak cukup lengkap

 680. fara says:

  thnkiu!!!

 681. epa,dayah,nadia n tirah 3ikhlas smk mak lagam(tesmal) says:

  terime kasih banyok coz tlg kteowg wt keje kusus ny..ckgu kteowg nk ary kamis ny,kteowg bru ary ahd start wt..tpy,dgn adenye ny boleh bntu kteowg..doakn kteown dpt straight a’s pmr eyy..

  pisang emas dibawa belayar,
  masak sebiji di atas peti,
  hutang emas boleh dibayar,
  hutang budi dibawa mati.

  moge2 dgn bntuan ny kteowg dpt straight a’s..amin..

 682. zahe says:

  thanks abg…
  minx no leh. .

  by oman n zahe

 683. meera says:

  boleh mintak tolong tak?mcm mana nk wat pola migrasi bandar ke bandar ha,,?

 684. meera says:

  mcm mana nk wat pola migrasi bandar ke bandar ha,,?

 685. meera says:

  ThankYou (:

 686. amer-ja says:

  bagos2,,,semuanye complete,,,haha,,sng sket nk wt folio,,thnx so much,,,

 687. ...... says:

  ak wt molek g… hahhahaha

 688. unknown says:

  eley nk promote lak

 689. michell wee says:

  thank god!!

 690. Matts says:

  thanks =) this is very useful …

 691. apis says:

  klu bhn grafik mcm mane

 692. akbi fahmie says:

  ada contoh borang soal selidik tak????????

 693. nadia iffah says:

  TQ so much…syukran jazilan..tima kasih ya cikgu…smoga Allah yg mmblas sgala jasa baek cikgu…TQ..TQ..TQ..TQ..TQ..

 694. maisarah says:

  thx a lot 4 this guidance. fuh! sangat gembira ini hari… HAHA. arigatou naa…

 695. AYA says:

  TERIMA KASIH SANGAT BANYAK MAKLUMAT YANG SAYA DAPAT TERIMA KASIH SANGAT…….

 696. joey says:

  ada contoh kerja kursus sejarah tak ???

 697. waniey-smkks says:

  thenz very much!!!!!!!

 698. kishen ram says:

  CIKGU, SAYA MENGHURAIKAN TENTANG TANIH KERANA SAYA BERCADANG UNT MENGHURAIKAN TENTANG PELUANG PEKERJAAN YANG AKAN WUJUD DI KAWASAN KAJIAN SAYA.INI AKAN MENYEBABKAN SALAH SATU FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MIGRASI DLM PEN DI KAW KAJ CONTOHNYA KAW KAJ SAYA MEMPUNYAI TANIH ALUVIUM SEPERTI MIGRASI PEN KE DATARAN KELANTAN DAN KEDAH . INI SECARA X LANGSUNG MENYEBABKAN MIG DLM + KERANA MENDAPAT SUMBER MAKANAN .DENGAN MENGHURAIKAN TENTANG TANIH SAYA DAH BOLEH MEMPEROLEHI 2 ISI IAITU SUMBERMAKANAN DAN PELUANG PEKERJAAN.BETUL TAK CIKGU???????????REPLY ASAP

 699. SMKPS says:

  to khai = soal selidik perlu berdasarkan kpd dapatan kajian. dapatan kajian pula penting utk awak bahan grafik nanti… data kena valid (sama @ sah) dgn kajian yg telah awak lakukan… sila rujuk cikgu awak utk buat soalan utk soal selidik..

 700. umer says:

  huhu…..wlaupun x ad contoh dri ganu…
  tpi x pe r…
  sbb da bnyk conto…
  thnkz sape yg mengarangnyer ^_^….

 701. thanks gila kepada cikgu
  sekali lagi , terima kasih to kerja saya dah mudahkan

 702. ANBA says:

  I SEE READY THE FOLIO …………………
  THANKS TO MADE TO ALL
  AND U ARE MY PLESSURE

 703. khai-smk taman setiawangsa ,k.L says:

  thnx coz information ny…
  nuck tnye skit..
  klau borang soal selidik tuwh cmne nuck wat erk??
  or ckg akan bg…

 704. peven says:

  tq tq tq tq tq ……………………. thank u sooooooooooooooooo much u r a live saviour……………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 705. ana says:

  tp pe pn thanks bnyk…

 706. ana says:

  eei..x de ke cth dr ganu?

 707. sabri says:

  thankx kt spe yg wat kerja kursus sebab banyak mebantu aku dlm information

 708. norisha zainuddin says:

  terima kasih byk2^^
  da lama cari akhirnye jumpe T^T

 709. redtommy says:

  thanKz a loT…..
  da dPt bYk iNforMation…..

 710. fatin says:

  memng terima kasih bnyk , sy dah ada bnyk information la,tq!

 711. SMKPS says:

  TO KEPOH = saya buat nie sebagai contoh kpd pelajar.. saya tak suruh TIRU… terpulanglah kepada pelajar utk menilai mana yg baik dan buruk…

 712. shin says:

  kalau tak huraikan..dapat markah tak?

 713. zaidi says:

  kalausaye copy dari yg ni, pemeriksa dpt detect x

 714. @-z!m3 says:

  bg la ckit lampiran
  x de idea la
  bhn grafik x tau wat cam ne
  bg la ckit

 715. @-z!m3 says:

  tq kpd sape yg wat kerja ini
  rajin korang wat
  snang ckit keje aq
  huhuhuuhu………..

 716. kepoh says:

  Nape ni wat contoh pulak.mmg org tiru ni belaka .kekgi same belake ar.wat tambah dosa je

 717. arryana says:

  cmne ni nk wt kjer krsus,x tw nk crik kt nie…ley tlg x?????/

 718. mieza says:

  camne nk wat lmpiran?>?????

 719. jason-SMK KM says:

  Thanks^^”……
  Bt how about Sejarah?

 720. bunkbel says:

  trima kasih…

 721. bunkbel says:

  trima kasih …
  cntoh2 krja kursus geo ne boleh mmbebankan kerja saya….
  hehe……

 722. iqa says:

  pandai berkata-kata mcm cikgu
  terima kasih ya.

 723. iqa says:

  thank , baru sy tahu nak watye mcm mane

 724. SMKPS says:

  to shin = boleh jugak… tapi.. tak perlu panjang lebar..

 725. shin says:

  thanks for the information..
  saya nak tanya..
  adakah kita perlu menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk?

 726. adam-smk km says:

  thank you veryyyyyyyyyyyyyy much…..
  emm how about folio sejarah….plz help…

 727. sally says:

  thanks…

 728. Affye says:

  tQ bebanyak…kalo cam ni snang jer kje aye……thAnks a lOt….hiihii…

 729. trytry says:

  terima kasih…^^

 730. L101 says:

  Thnx 4 the exmple..its answer my Q..thnx!hope i cn find one 4 hist anyway,thnx again^^

 731. SMKPS says:

  to sasva = banyaknya soalan.. saya cuba jawab satu persatu
  i) kawasan kajian = tak boleh ikut peta kg selulun.. kawasannya berbeza2.. tapi boleh ambil yg basic contoh jarak dr rumah ke sekolah, tambang bas ke sekolah.. jarak ke bandar berhampiran. (awak kena ukur jarak tersebut)… TANYA GURU
  ii) soalan soal selidik = awak kena buat soalan berdasarkan DAPATAN KAJIAN… tanya guru kamu…
  good luck for u…
  -cikgu mohd khamsuldin-
  smkps..

 732. SMKPS says:

  to zaidi = ubah ikut kesesuaian tempat kajian kamu…

 733. NazLynn says:

  wah!! Best lh …Terima kasih bnyk2…
  mmg bguz lh laman web ne…! i like it…i hope i got A in geO this Year ! amin.. Naz18_midoriday@yahoo.com (Fb)

 734. zaidi says:

  klau saye copy 100% yg kat atas tu….agak2 pemeriksa tau x….

 735. geog whizz says:

  i`m not sure about the drawing of maps coz there isn`t any specific location in the google maps and others… if i m from johor bahru, can i make my kawasan kajian as kg. selulun?wat about the lampiran?wat is needed? about the borang soal selidik, wat are the questions that is needed 4 the responden?in genereal tis contoh given is a good work and i woul like to applaude that!!!!kindly provide answers 4 ma questions! thank you!!!
  -GEOG WHIZZ-

 736. ann says:

  thank uuuuuuuuuuuuu.

 737. SMKPS says:

  to kishen = utk apa huraikan tentang tanah? tiada kena mengena dengan kajian…

 738. kishen ram says:

  tumpang tanya…bolehkah di sesuatu tempat kawasan kajian, saya menghuraikan tentang 3 jenis tanih .cth -aluvium unt penanaman padi .laterit-penanaman kelapa sawit dan getah.tanih beralun sebagai penempatan penduduk di kaki bukit.REPLY ASAP.

  thank you 4 all d details.

 739. Piie says:

  Thks Alot yahh =)
  Its Help Me Much~

 740. joey says:

  thank you thank you !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 741. LOL says:

  THX ALOT!!!!!!!!!!!!!!!

 742. khor says:

  bolehkah saya tanya,
  macam mana melukis peta,
  adakah cikgu memberi?

 743. kishen ram says:

  tumpang tanya…bolehkah di sesuatu tempat kawasan kajian, saya menghuraikan tentang 3 jenis tanih .cth -aluvium unt penanaman padi .laterit-penanaman kelapa sawit dan getah.tanih beralun sebagai penempatan penduduk di kaki bukit.REPLY ASAP.

  thank you 4 all d details.

 744. julia_95 says:

  salam………
  na tnyer,,wat yg ne lg sng,,,migrasi @ amln kitar smula???????……
  tatawu na decide…….
  plezZZzzzzZZZZZZZ………..
  bydeway,,,,,,,,,thanx 4 da nformation……..

 745. SMKPS says:

  to anuar.. saya tak mahir kawasan tu.. minta maaf.. rujuk guru geografi awak.. dia dapat membantu,,

 746. SMKPS says:

  sama2 amirul

 747. SMKPS says:

  to mira = unsur patriotisme merujuk kepada nilai murni dalam kajian. sebagai contoh tajuk migrasi dalaman. = dapat memupuk perpaduan antara kaum kerana negara kita terdiri daripada masyarakat berbilang kaum dan bangsa.

 748. zul says:

  trime kaseh banyak2……. peace 4 u…….

 749. lulu.. says:

  Thanks cikgu mamat. Dengan adanya sample kerja kursus ni. senang sikit kerje saya. X perlu fikirkan sgt bagaimana nak wat ayat.. lgi satu.. thanks ari tu bagai motivation kat SMK Dato’ Syed Esa. huhu

 750. mira says:

  salam…
  boleh saya minta jasa baik cikgu,?
  bagaimana hendak menghurai dan menerapkan unsur patriotisme ya? saya tak faham

 751. Anuar_smkpb says:

  Kalau buat penduduk parit buntar perak mcm mane.
  saye x berapa pandai la ..
  tolong ajar saye …

  🙂

 752. aelisa says:

  em..
  10-Q sangat2..
  yg soal selidik tu camna ek .. ?

 753. aelisa says:

  em..
  thanx k coz bwat contoh k.k niewr…
  it helps a lot …
  ;] 10-Q

 754. SMKs4BK says:

  thnx alot ya SMKPS 4 da info..
  sy nih xreti sgt wut k.k nih..
  slalu dpt B jew :(..
  arap2 this year pmr got A for k.k

 755. fadli says:

  terima kasih byk…
  adakah kerja kursus sejarah ditunjukkan ?

 756. hasmira says:

  time kasih bnyk2 bab ade gark owg siarkn cntoh folio geo,klo tgk mmg susah ah.. nk wat,tpi lau tgk ni bru sng ckit,time kasih sekali lg

 757. safa aqila says:

  heeeee dh siap!!!sng jew,,,

 758. “TErimA kaSih” sebab bagi “ConTOh KERja kUrsUS GEO…………………”

 759. aieyn says:

  thanx ya

 760. SMKPS says:

  to adila = insyaallah.. awak pasti akan berjaya… usaha tangga kejayaan..

 761. aini says:

  time kasih cbb bgtau camne nak wat kerja khusus geo nie,
  hrp korang dpt 8A pmr nnti

 762. adila SMKSI says:

  trima ksih kpd cikgu sy kerna tlah tunjur ajar kpd sy..smoga sy wat yg terbaik utk mncpai cita2 sy..walaupun sy duk klas blakang tp sy insyallah sy bleh wat yg trbaik unt smue rkan2 n ckgu2 yg mengajar sy…amin…x lme ag pmr nk gmpir tlg doakan sy yerk

 763. adila SMKSI says:

  trima ksih ats bantuan korang,smoga korang mndpat markah folio yg lbih baik…

 764. Min says:

  thx a lot ~

 765. mustika says:

  thanks…..lega rsenye…

 766. nurul nadwal says:

  trima ksih bnyak2 sgt………….

 767. MAster_amin says:

  wa…..smua org msuk laman web ni…aku pown sronok….lga skit hati…thank u so much….

 768. yan27 says:

  thanx so much..
  bwu ad smangat nk wd..!!
  hahaha..

 769. aen bdOp mrsm says:

  time kasih bnyk2 ckgu cOz tlong bg smpEl geo….
  huhu

 770. nazrul yang tak wat folio says:

  thank kayu
  nasib baek ade blog niy
  klo x…xtaw lah

 771. aiman says:

  sTaDY,,,,,,,,,,,,

 772. Alya senyum says:

  whoaa… thx alot lah ..
  mmg byk mmbntu … kalo x, xtau la cmne na wt .. hee..
  yg unsur petritisme tu mmg na 1 je ek? hmm… TERIMA KASIH BANYK2 YER !!!!!!

 773. nina says:

  yes , ada contoh 🙂 thnksssss

 774. pavithra says:

  thank you very much!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 775. hola says:

  time kaseh krn bg sy contoh keje kursus geo:))))
  sy doakan saudara/saudari semoge bjaye. :))
  time kaseh sangat2 yerr…

 776. munie says:

  thanz a lot 4 the information,..

 777. SMKPS says:

  to nur_kasih = ada… tengok betul2 dalam blog nie..

 778. binggo says:

  hebat betul..
  terima kasih

 779. WAWA says:

  soooooo gooood….trima kasih

 780. SHAZIRA says:

  TQ BNYAK2 YE. ALLAH SJER YG DPT MEMBLA5NYE

 781. nor says:

  salam….huhuhu xder ker cth yg 1……pening nyer wat kerja ni…..huhuhu

 782. SMKPS says:

  to hafizah = sama2..

 783. hafizoh says:

  salam
  terima kasih kpd penulis..
  cnth penulisan ini byk membantu saya dalam menyiapkan kerja kursus

  maktab pengajian islam

 784. SMKPS says:

  amer = kerja kursus membantu melengkapkan prestasi pmr awak… takkan nanti result dapat A tapi kerja kursus cuma dapat baik atau sederhana sahaja.. mesti awak nak gred cemerlangkan?? baru package tu lengkap//

 785. SMKPS says:

  to amer = good..

 786. amer_smkpb says:

  membantu kew kerje kursus ni dalm priksaan PMR?
  aq cm x ykin jek…… tp x pew,aq akn ikot jek apa ckgu aq swoh…. tlg bgi pndpt ckit?

 787. amer_smkpb says:

  chantek gile tulisan,hehehe,,, cm ne r caranye kalau sy nk mcok sek cne?

 788. amer_smkpb says:

  chantek gile tulisan,, trpegun aq tgok,hehehe

 789. ning9519ux says:

  thanx a lot…………

 790. SMKPS says:

  to lalala = ada.. cek dalam blog ini..

 791. farah says:

  wakakaka….thanks a lot …yuhuu ..senang ar sket klu ckgu trangkan aku x pham pun ..ahahaha…jasamu tetap abadi

 792. lalalala says:

  tajuk pertama xde contoh ker??

 793. jifarinra says:

  thanx c0z bg panduan nk wt kerja kursus nie..,,

 794. aaaaaaaaa says:

  aduh…. nak jawab soalan itu mcm mane?

 795. eyna says:

  cam ne nk wat yg bahan grafik tu ?
  t paham la .
  tlg2
  (:

 796. fiqa95 says:

  tq sesgt cuz bg contoh niy…pening pale nk wat… cikgu sye x terang kn byk sgt.. susah nk faham..

 797. si kacak mrsm lenggong says:

  thanxxxx….sbb bg panduan…snang cket ….x ade tension hindu..

 798. Lampiran dan Rujukan ade…????

 799. hux hux.. says:

  tq…byk gak yg ak dpt wat..tq2

 800. babyedward says:

  thank u soooo much…..
  thats was a good job…
  thanks buddy….:D

 801. nurul_choco says:

  tq 4 this..all the bez 4 u..gud luck pmr 2010…….

 802. ALia says:

  thanks sgt2….

  bleyh i copy keje u n get A 4 my folio…huhuhu…
  u did a good job…

  may god bless u…

 803. Lyra says:

  May i know where is lampiran and rujukan…?

 804. abil kangar says:

  makaseh bnyk2 bro, jasa hang akan ku kenang….

 805. SMk acs ipoh says:

  k… gak kerja kursus 2
  tq bnyk2

 806. asraff says:

  nk tnye cm ne nk cri peta kluang kt dlam internet…sye cri x jmpe2 pon??????

 807. asraff says:

  thank sbb mudah an keje sye n cpat siap i love u so much……

 808. nurul iman says:

  alhamdulillah….. ALLAH will bless u…. amiiin.. thanz….

 809. SMKPS says:

  saya akan cuba masukkan borang soal selidik dalam 2-3 hari lagi.. saya SIBUK dengan tugas2 luar.. sabar menanti ye…

 810. terima kasih kerana memberikan contoh.tetapi saya memerlukan contoh borang soal selidik,tolong berikan satu contoh.terima kasih

 811. pythagoras says:

  adakah anda mempunyai contoh borang soal selidil?saya berharap anda dapat membantu saya.

 812. saiful says:

  assalamualaikom,semua

 813. THANKS, BNYAK2. KLAU MCM NI SENG CKIT NK BUAT FOLIO NI. THANKS AGAIN… BYE!!!

 814. SMKPS says:

  to anna = bersyukurlah…

 815. anna says:

  thank cebab mudah kan kerja saye

 816. nesha says:

  tq alot!!!! a least i dont hv 2 crack my head 2 do tiz….. 🙂

 817. xx says:

  TQ very much….

 818. dike says:

  folio taman kuala krau x da ke

 819. SMKPS says:

  sama2…

 820. From Penang says:

  thnks la cikgu sbb dah memudahkan kerja sya…..

 821. LOLITA says:

  thanks gila!

 822. Fazoka says:

  thankzzz. coz bahan ini semua byk m’bantu sy..thankzzz a lot…

 823. hema veena says:

  terima kasih cik bahan ini dapat membantu saya dalam kerja kursus ini

 824. Ainna says:

  ehhhhh akhir nyeee jumpe link cmni, terima kasih banyaaaak 😀 moga dpt 8A ye!

 825. SMKPS says:

  to scha = terima kasih atas pujian itu…

 826. ct scha says:

  pengetua sek nie kuat it la…..
  seknye gempak….
  semoga sukses pelajarnye…
  thank a lot…

 827. SMKPS says:

  BERSYUKURLAH SEBAB ADA CONTOH…

 828. yaya! says:

  thx sngt>33333……..
  huh….lega..

 829. budakSMKBT2 says:

  terima kasih byk2. .
  cikgu sy nk bln 5 ni. .
  nsb baik jmpe web ni. .
  terima kasih skali lg. .

 830. ARAN says:

  OOOOOIIIIIIIIIII……SAPE YG BUAT NIE MEMANG TIME KASEH BNYK2………..AQ DOAKAN 9A

 831. firdaus says:

  syukurlah ade maklumat ni

 832. SMKPS says:

  to aina = sama2..

 833. aina says:

  thankz a lot…..bahan nie dah bnyk bntu saya….hehehe….=)

 834. dari penang says:

  berikan saya tips permudah kerja….

 835. SMKPS says:

  to ainur = sama2.. semoga cemerlang dlm pmr nanti…

 836. Ainur says:

  Alhamdulillah…trime kaseh byk2…sng lh nk bt klo dh ad contoh..

 837. SMKPS says:

  nak kenalan dgn saya?

 838. lilo95 says:

  yoyo… thanks man!!!!

 839. HAMIZAH says:

  nk wat rujukan ngan lmpiran tu cam na??

 840. HAMIZAH says:

  thanks.. ckgu
  bru la sng nk wat keje kusus nie
  he …

 841. husnah says:

  thanks!!!

 842. fizah/ says:

  hai ley knalan x…………..ssah x nk wt kjew kursus geo…cmne nk wt hasil kjian ek

 843. fizah/ says:

  hai susah sgt kew wt kjew kursus geografi……..tmbah la syew dlam

 844. Suganeya says:

  thq.byk

 845. SMKPS says:

  sama2…..

 846. HambaAllah says:

  trima kasih byk2 hanya Allah yg dpt membalasnya

 847. SMKPS says:

  to ATMT = pasal font sebenarnya tiada masalah… tapi, elok tanya dengan guru kamu sebab dia yg akan tanda kerja kursus tu.,…

 848. SMKPS says:

  to aqilah = thanks atas doa itu,…

 849. aqilah says:

  terima kasih cikgu sebab memudah kan pekerjaan saya hanya Allah akan membalas jasa cikgu.

 850. shazlan says:

  Trimas cikgu…
  cikgu, ready nak jawab soklan…
  mgkin banyak lagi soklan pasni…
  skali lagi…trimas

 851. ATMT says:

  Tumpang tanya cikgu, jika menggunakan komputer, bolehkah kita menggunakan font yang berlainan untuk tajuk, misalnya Objektif Kajian dan Kaedah Kajian?

 852. zulaika says:

  thx sgt2…trima kasih yg x terhingga!

 853. SMKPS says:

  to zakiah = sama2.. all the best buat awak dan kawan2…

 854. SMKPS says:

  tak pecaya tak payah ambik.. awak buat sendiri…

 855. SMKPS says:

  to ATMT = sama2..

 856. SMKPS says:

  to feli = thanks for the prayer

 857. feli says:

  terima kasih banyak-banyak! Tuhan memberkati anda..

 858. shuhada says:

  thanks ssgt..i really need this..thanks for the guide.

 859. ATMT says:

  terima kasih cikgu…
  contoh ini banyak menolong saya

 860. kl says:

  owh.. thanx a lot ckgu..

 861. parallel says:

  adakah maklumat ini boleh dipercayai?Tolong beritahu saya secepat mungkin.

 862. zakiah says:

  Tima kaseh ye… contoh ni byk bantu sy n kwn2 wat kje kursus ni… 🙂

 863. SMKPS says:

  to khan
  bersyukurlah kerana Allah dah mudahkan./// score A

 864. ee says:

  thanks^^

 865. khan says:

  terima kasih bebanyak………{senang buat kerja}

 866. roshyen says:

  kenape contoh sejarah tak boleh buka???

 867. SMKPS says:

  to iera = sama2…

 868. iera says:

  time ksih ats conth krja khusus inie.dngn adeny cntoh2 nieh sng larh sye tok buatnyer..

 869. nae says:

  tengs a lot , 😀

 870. SMKPS says:

  to kl = yup… borang soal selidik mesti dibina drp dapatan kajian.. utk bina soalan dalam borang soal selidik kamu kena rujuk dengan guru geografi.
  mesti guru akan membantu.. saya tak sempat nak buat borang soal selidik tajuk nie kerana kesibukan bekerja dan belajar..
  borang soal selidik perlu ditampal dibahagian lampiran sebanyak 20 responden.. selesai membuat kajian terhadap responden baru kamu boleh bina bahan grafik. cadangan saya carta pai dan jadual…
  all the best buat awak…

 871. kl says:

  salam..
  cikgu, saye nk tnya ckit.. borg soal sledik dibuat based on dpatan kajian.. tapi, yg sya keliru skrg ni ialh.. dptan kajian merangkumi ape dan klau sya menemu rmah 20 org, thats mean saya kena sediakan dan lmpirkan 20 borg ke ckgu?? saya harap sgt ckgu dapat membantu. by the way, contoh KKG yg ckgu lmpirkn ni sagt berguna pada saya.. tanx a lot cikgu.. salam…

 872. nur sellina ashikin says:

  trima kasih…..senang saya untuk melaksanakan kerja kursus ini…..

 873. SMKPS says:

  to aida
  buat berdasarkan dapatan kajian…

 874. aida says:

  nk tnye.. cth soaln utk buat borg soal selidik cmne ek??

 875. SMKPS says:

  peta ikut kawasan tempat tinggal awak…

 876. FiL+eR says:

  peta 2 camnew ek,?

 877. fiqri says:

  .akhir nya ada juga contoh..
  akhir nya dpt juga saya cari ilham.. terimax

 878. idasofia says:

  terima kasihhhhhhhhhhhhhh 😀
  susah sangat nak buat dapatan kajain pakai kertas panduan penskoran tu ,
  dah de En. Mohd Khamsuldin Bin Abdul Wahab bagi senang sikit hidup.
  wuawuaa hanya Allah saja mmpu bls jasa En.

 879. SMKPS says:

  to iera
  lampiran mesti melibatkan dapatan kajian.. saya tak sempat buat lampiran untuk kerja tajuk ini.. kalau amalan kita semula adalah..

 880. SMKPS says:

  to rusydi… thanks kerana prayer for me… (cikgu mamat)

 881. SMKPS says:

  to sya on
  saya guru yg buat kerja kursus nie… bukan pelajar..

 882. Rusydi (udy) says:

  sangat bagus…
  semoga tuhan dapat balas budi baik anda..

 883. sya says:

  kerja kursus awak memang bagus.good luck for pmr

 884. iera says:

  jp2 , sy agk keliru sket ! lampiran cmne ? msti ade pe ?

 885. SMKPS says:

  to jue..
  baguslah kalau dah faham.. teruskan usaha siapkan kerja kursus nie, all the best..

 886. emo gurlz says:

  time kseh banyak2….
  jasamu d kenang

 887. jue says:

  time kaseh sgt2 kos mmbri bantuan.
  skrg ni da fhm cne na wat dapatan kajian.
  time kaseh lgi skali.

 888. umul fatimah says:

  assalamualaikum….sya ade sdikit kekeliruan utk mmbuat pola migrasi luar bandar ke luar bandar…..sesape yg baik hati plezz….antokan maklumat itu ke ima_mumui@yahoo.com di FACEBOOK……thats all…..

 889. SMKPS says:

  to umul fatimah
  sama2.. semoga awak terus success

 890. haslinayati (n9) says:

  time kshi… cnth nie dh bnyk mmbntu sye tuk wa kkg geo nie… thankz sgt… smoge sme yg ambk pmr thun nie akn brjye dgn cmrlang n dpt wa kkg geo nie dgn semprna…. jgn x wt auw….

 891. umul fatimah says:

  thankz a lot kpada org yg mmberi cth nie……wlaupun sye bkan org snie….hihihi

 892. pkah says:

  hoho….thanks banyak-banyak..hehe tq..jasamu akan ku kenang

 893. putra says:

  dapatan kajian tak cukup lagi….paparkan yang lain

 894. SMKPS says:

  wah.. happynya kau..

 895. tima ksh byk2 cz bwat cth utk folio geo migrasi dalamam… ini byk mmbntu saya….thankzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz……mmuuaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

 896. SMKPS says:

  to najihah
  sama2.. gunakan ia sebaik mungkin…

 897. *najihah*smkas says:

  thanx a lot to who that do this sample assignment.
  i’m really appreciate it..

 898. SMKPS says:

  baguslah…

 899. mohd says:

  trima kasih byk2…ini byk mbantu sy..

 900. adha says:

  cantek..argh…terima kasih..

 901. sethupathy says:

  macam mana nak buat borang temu bual untuk tajuk ini?

 902. chiwei says:

  Terima kasih atas bantuan mu!! Ia memudahkan saya untuk membuat kerja kursus! Semoga hidup berbahagia!

 903. SMKPS says:

  to ikram

  suka lah awak ye dah dapat contoh nie.. bersyukurlah kpd Allah swt.. kerana telah memudahkan tugas dan kerja awak…

 904. mohammad ikram bin zamar says:

  tq very much sebab tlg saya buat kerje kusus geografi nie k salam 1 malaysia

 905. SMKPS says:

  lampiran sama macam kerja kursus tajuk satu… takde beza.. tak paham rujuk pada guru mata pelajaran geografi awa.k..

 906. SMKPS says:

  teruskan kecemerlangan anda..

 907. Kolen says:

  tpi terima kasih kerana telah membantu saye membuat kerja kursus ini.. Yess!! Terima kasih kepada kawan saya yg telah memberitahu link laman web ini!!

 908. Nereus Quallen says:

  lampiran camne?

 909. SMKPS says:

  saya pulak Mohd Khamsuldin Bin Abdul Wahab

 910. SMKPS says:

  to kakashi
  = saya tak berapa MAHIR kawasa di sebelah utara keran saya menetap di Johor.. cuba bertanya kepada guru awak..

 911. SMKPS says:

  To Benjamin
  ciri2 saliran buruk ialah airnya bertakung… manakala ciri saliran baik airnya mengalir.. dalam kes ini paya airnya bertakung.. ia tidak mengalir .. jadi ia bersaliran buruk…

 912. Fadhrullah Hakim says:

  untuk berkenalan dgn saya silalah add saya d fb: Akmal Faradull Hakim Zaini

 913. Fadhrullah Hakim says:

  saya selaku salah seorang pelajar yg berada di ting 3 tahun ini mengucapkan bebanyak terima kasih kerana menyertakan contoh bagi kk geo tahun. saya merupakan pelajar dari smk star kuching. apa yang dpt sya perhatikan juga ialah laman web ini juga sangat maju. sekian dari saya

 914. kakashi says:

  thanxz
  tmpt apa yg sesuai di penang
  sblh snrg prai utara

 915. SMKPS says:

  siapa “awak” yang dimaksudkan itu?

 916. anip says:

  boleh tnya x…..
  pola migrasi di b.mertajam,pnang n huraikn
  leh x………

 917. Mustapa Bin Hussainar says:

  bgus arr awk wat cam nie….
  semoga awk dpat skor 8 A PMR….
  good luck!

 918. SMKPS says:

  ucapkanlah syukur kerana ia dapat membantu kamu….

 919. !@#$%^&*(*&^% says:

  bagus… x yalah nk susah buat… just copy je…

 920. aniZ smKBBp says:

  meKasHix 4 the in4maTion..
  sKuwank2 nye, dpaT gak uwT..hehe..
  huhuu..knape unTuk keje khuSus sejarah xdak??
  huhuuu T_T

 921. Nickson says:

  Woooohooo!!! thanks! lol!

 922. smkts says:

  tq…kmi akn hrgai pmbrian anda

 923. hamba ALLAH. says:

  hmm.
  thankz.!
  atas bantuan ckgu2 d sini

 924. SMKB says:

  thaink you..dun have lampiran ?hw i gt the picture?

 925. SMKPS says:

  hargailah ia dengan sebaik2nya…

 926. naz says:

  terima kasih bnyk2…
  cnth krja kursus nie bnyk mmbn2 sye..

 927. DHACU says:

  thanks
  i realy need this

 928. SMKPS says:

  sama2.. teruskan usaha…

 929. yati says:

  trima ksih krana mmbantu

 930. SMKPS says:

  to Mira = bersyukur la kpd Allah yang telah membantu awak….

 931. Mira says:

  Thanks a lot. This website helps me a lot in my Geography assignment ^.^

 932. SMKPS says:

  to azha = MAAF saya tak mampu nak buat yang sejarah punya.. tahun depan la saya buatkan…

 933. azha says:

  contoh folio sejarah ada tak ?

 934. SMKPS says:

  sama2 bersyukurlah kepada Allah swt…

 935. zura says:

  tenkiu.. dah puas cari bahan. alhamdulillah, mujur ada contoh.

 936. kavi says:

  thank you very much

 937. SMKPS says:

  sama2.. sentiasalah mengucapkan syukur kepada Allah…

 938. simpang 3 dihadapn says:

  yyeess…..
  nsib baek ad….
  tqtqtq

 939. SMKPS says:

  bandar ke luar bandar

  to Lisa ( pola bandar ke luar bandar )
  faktor
  1) ingin menikmati kehidupan yang lebih nyaman dan tenteram
  – suasana yang jauh dari kesibukan orang ramai dan lalu lintas membolehkan penduduk menjalani kehidupan yang lebih damai di luar bandar
  2) bersara atau pencen dan pulang semula ketempat asal (kampung)

 940. lisa says:

  saya nak tanya sikit…….
  ade x pola migrasi bandar ke uar bandr????
  nape ble sye cri kt internet x dpt….
  sumenyer luar bandr…..

 941. SMKPS says:

  to smkss = it doesnt matter for me if u want to copy our assingment..
  i do the assingment for our students and give them a little bit guide line to do a better than me..
  dont worry you can copy and change the word…

 942. Razli says:

  1.tahniah, usaha yang baik, cuma objektif kajian perlu di kaitkan dgn kws kajian [ namakan kawasan kajian dlm objektif]
  2. ada 1 lagi pola migrasi iaitu bandar ke luar bandar cth org yg pencen balik kampung dsbnya.
  3. yg lain ok… inilah contoh GC yg proaktif dpt membantu sy dlm banyak hal.

 943. smkss says:

  would it mind if i print this out and i change a few words in it as in i change my whole sentences but using ur points. so you think it’s possible? and would we get caught?

 944. akamal says:

  hanya tuhan sahaja dapat membalas jasa sesiapa yang menerbitkan contoh ini bagi panduan untuk pelajar pmr 2010.
  saya berharap dengan contoh ini saya dapat membuat lebih baik lagi kerja kursus saya.
  terima kasih sekali lagi saya ucapkan.
  semoga tuhan membalas jasa jasa tuan, puan

 945. ~cdha~ says:

  tq so much!!!!!!!cg sye nk ari rabu!!!nsb jumpe web ni…tq cg!!

 946. SMKPS says:

  sama-sama.. seseorang guru bukan minta di balas jasanya… cukuplah sekadar penghargaan..

 947. ainanadia says:

  terima kasih banyak-banyak..
  bahan ini banyak membantu saya..

 948. skyoflove says:

  terima kasih byk2..

 949. SMKPS says:

  soal selidik mesti dibina berdasarkan daripada dapatan kajian. minta tunjuk ajar guru awak..

 950. azem says:

  terima kasih ..
  saya telah ..
  boleh sya tnya …
  macam mana nak buat borang soal selidil untuk tajuk ini ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s